Определение №672 от 42350 по ч.пр. дело №5380/5380 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 672

С. 12.12.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на осми декември през две хиляди и петнадесета година в състав:

П.: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. ч.гр.д.№ 5380 по описа за 2015г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.274 ал.2 ГПК.
Образувано е въз основа на подадената частна жалба с вх.№ 6739 от 9.06.2015г.на ВКС от [фирма], представляван от собственика Д. против разпореждане от 12.05.2015г. по в.гр.д.№ 101 по описа за 2014г. на Апелативен съд Б. за връщане на подадена частната жалба с вх. № 4249 от 23.05.2014г., тъй като атакуваното определение за оставяне без уважение на исканe за отвод не подлежи на обжалване. Искането на жалбопадателя е за отмяна на така постановения акт и връщане на делото с указания за администриране на частна жалба с вх. № 4249 от 23.05.2014г. подадена срещу определение от 21.05.2014г.
В частната жалба е направено искане същата да не се разглежда от никой от съдебните състави на ВКС, а по нея да се произнесе равен на него съд в друга държава членка, определен от Съда на Европейския съюз по реда за отправяне на преюдициално запитване.
Срещу подадената частна жалба не е постъпил отговор.
Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ГПК и е срещу подлежащ на обжалване акт. Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените доводи и данните по делото, разглеждайки я по същество, намира следното :
Съгласно чл.274 ал.2 ГПК, тъй като се обжалва определение чл.274 ал.1 т.1 ГПК, постановено от апелативен съд, компетентният да се произнесе е Върховният касационен съд. Няма предвидена законова процедура, която да дерогира тази компетентност или да изключва възможността съдия от състава на посочения съд да участва при разглеждане на делото, освен ако е налице основание за отвод. В случая подобно не се навежда и членовете на настоящия състав след самостоятелна преценка по чл.22 ГПК, не констатират пречка за участие. По реда за преюдициално запитване не може да се определя компетентност на равен на ВКС съд в друга държава членка, защото няма предвидена подобна процедура и защото Съдът на Европейския съюз може да се произнася само по въпроси, касаещи общностното право, а в случая подобни не се поставят.
В случая данните са следните:
В проведено на 21.05.2014г. открито съдебно заседание, настоящият молител е направил искане за отвод на съдебния състав, което е оставено без уважение. Срещу така постановения отказ е подал частна жалба с вх. № 4249 от 23.05.2014г., която е върната с разпореждане от 26.05.2014г. поради необжалваемост.
Разпореждането за връщане от 26.05.2014г. е обявено за изгубено с акт от 8.05.2015г. за възстановяване на изгубен съдебен акт и със заповед № АД-06-057 от 11.05.2015г. на председателя на съда е започнала процедура по възстановяването му. Понастоящем тази процедура не е приключила. Постановеното разпореждане от 12.05.2015г. /предмет на настоящата частна жалба/, представлява проект за подлежащо на възстановяване разпореждане и съгласно чл.90 ал.3 от Правилника за администрацията в съдилищата, същият подлежи на предявяване и приемане в открито съдебно заседание /което е било насрочено/.
Пред вид неприключването на процедурата по възстановяване на изгубен съдебен акт, регламентирана в чл.90 ал.3 П. / производството по която понастоящем е спряно/, настоящият съдебен състав намира подадената частна жалба с вх.№ 6739 от 9.06.2015г. на ВКС /идентична по съдържание с частна жалба с вх.№ 4833 от 10.06.2015г. на БАС/ за недопустима като преждевременно подадена. Същата е подадена против проект за акт /обжалваното разпореждане от 12.05.2015г. не е окончателен акт/, съставляващ елемент от изрично уредена процедура, който не подлежи на обжалване. На обжалване подлежи окончателния акт, който предстои да бъде постановен след провеждане на открито съдебно заседание по реда на чл.90 ал.3 П..
Мотивиран от гореизложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима подадената частна жалба от [фирма], представляван от собственика Д. с адрес за призоваване: [населено място][жк]бл.244 вх.Е ет.4 ап.80 против разпореждане от 12.05.2015г. по в.гр.д.№ 101 по описа за 2014г. на Апелативен съд Б..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок пред друг състав на Върховен касационен съд.

П. :
ЧЛЕНОВЕ : 1.
2.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega