Определение №672 от 43441 по ч.пр. дело №3027/3027 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 672

София, 07.12. 2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на пети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова ч.т.дело № 3027/2017 година.

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК:[ЕИК], чрез процесуалния си пълномощник, срещу определение № 3557 от 31.10.2017 г. по ч.т.д. № 5337/2017 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 9-ти състав, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от банката частна жалба срещу определение № 5891/09.10.2017 г. по т.д. № 1122/2013 г. на Софийски градски съд, VІ-11 състав.
В частната жалба /неточно наименована частна касационна/ се поддържат доводи за неправилност на въззивното определение. Твърди се, че отказът на съда по несъстоятелността по чл. 638, ал. 3 ТЗ за продължаване на изпълнителното производство е преграждащо по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК и затова подлежи на инстанционен контрол. Претендира се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото на Софийски апелативен съд за произнасяне по сезиращата го частна жалба. Независимо от процесуалния ред за обжалване на въззивното определение, към жалбата е приложено изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, в което е поставен следният въпрос: Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ, с позоваване на съдебна практика.
Ответникът по частната жалба – „Пропърти Камп“ АД, не е заявил становище.
С определение № 778/18.12.2017 г. по ч.т.дело № 3027/2017 г. на ВКС, ТК, Второ отделение настоящият съдебен състав е спрял на основание чл. 292 ГПК производството по делото с оглед висящността на тълк. дело № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС. Производството по посоченото тълкувателно дело е приключило с Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк. дело № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС, с което са отпаднали процесуалните пречки за разглеждане на спряното ч.т.дело № 3027/2017 г, поради което същото следва да бъде възобновено и частната жалба да бъде разгледана.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:
Частната жалба е подадена от легитимирана страна, при спазване на преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК. Насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се преценява като процесуално допустима.
За да постанови атакуваното определение, съдебният състав на Софийски апелативен съд е приел, че частната жалба на „Българска банка за развитие“ АД е насочена срещу съдебен акт на окръжен съд, постановен по реда на чл. 638, ал. 3 ТЗ, за който е приложима разпоредбата на чл. 613а, ал. 3 ТЗ, като съответният ред за обжалването му по смисъла на последната е този, предвиден в чл. 274, ал. 1 ГПК. Доколкото обжалваното определение нито прегражда развитието на производството по несъстоятелност, нито в закона е предвидена изрична възможност за обжалването му, т.е не са налице изискванията на чл. 274, ал. 1, т. 1 или т. 2 ГПК, определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ не може да бъде предмет на обжалване с частна жалба. Въззивният съдебен състав се е позовал и на практика на ВКС в посочения смисъл.
Определението на Софийския апелативен съд е законосъобразно.
По релевантния за настоящото частно производство въпрос – дали определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ подлежи на обжалване, е постановено Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк. дело № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС. В т. 6 от същото е прието, че това определение не подлежи на обжалване, тъй като не са налице предпоставките по чл. 274, ал. 1 ГПК. Независимо от правния резултат – разрешаване или отказ да бъде разрешено продължаване на действията по спряното индивидуално изпълнително производство срещу имущество, включено в масата на несъстоятелността, произтичащите от определението правни последици имат значение само за спряното изпълнително производство и не рефлектират върху производството по несъстоятелност, в което то е постановено. Определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ не въздейства преграждащо върху развитието на производството по несъстоятелност и затова не е осъществена хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, а от друга страна, в закона не е предвидена изричната му обжалваемост – не е налице и хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК.
Застъпеното от въззивния съдебен състав на САС становище за процесуална недопустимост на сезиращата го частна жалба, се явява съответстващо на даденото задължително тълкуване в цитираното тълкувателно решение. Поради това, определението следва да се потвърди.
Предвид горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.т.дело № 3027/2017 г. по описа на ВКС, ТК, Второ отделение.
ПОТВЪРЖДАВА определение № 3557 от 31.10.2017 г. по ч.т.д. № 5337/2017 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 9-ти състав
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар