Определение №674 от 42352 по ч.пр. дело №5853/5853 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 674

С. 14.12.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на осми декември юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. ч.гр.д.№ 5853 по описа за 2015 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 изр.2 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадена частна жалба от Е. С. М. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Ч. против определение № 353 от 21.10.2015г. по гр.д.№ 3365/2015г. на Върховен касационен съд, с което е оставена без разглеждане поради просрочие касационната й жалба с вх. № 69653 от 29.05.2015г. срещу въззивно решение № 2780 от 28.04.2015г. по в.гр.д.№ 1192/3015г. на СГС и е прекратено производството по делото. Счита обжалвания акт за незаконосъобразен, поради което желае да бъде отменен, тъй като съдът не бил съобразил характера на търсената защита. Желае съдът да се произнесе по направеното с касационната жалба искане за тълкуване или допълване на постановеното Тълкувателно решение от 12.12.2014г. по т.д. № 9/2014г. на ОСГК на ВКС като се произнесе по поставени от жалбоподателката два въпроса.
Срещу така подадената частна е жалба е постъпил отговор от ответната страна, с който се оспорват нейната допустимост и основателност.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените в частната жалба доводи и данните по делото, намира следното :
Частната жалба като подадена от лице, което има правен интерес от обжалване и в срок – е допустима. Спазена е необходимата писмена форма и отговаря на формалните изисквания на чл.275 ал.2,във вр.с чл.260-261 от ГПК, поради което е и редовна. Разгледана по същество обаче е неоснователна по следните съображения:
С обжалваното определение предходният състав на ВКС е оставил без разглеждане подадената от жалбоподателката частна жалба с вх. № 69653 от 29.05.2015г. поради постъпването й след определения преклузивен срок. Приел е следното: Производството пред въззивния съд се е развило по реда на чл.310 и сл., във вр.чл.317 ГПК- бързо производство и в съответствие с нормата на чл.315 ал.2 ГПК в съдебното заседание, в което е приключило разглеждането на делото, съдът е посочил датата, на която ще обяви решението си – 28.04.2015г. В. решение е обявено на посочената дата и срокът за обжалване е изтекъл на 28.05.2015г./четвъртък/. Подадената на 29.05.2015г. касационна жалба съдът е счел за просрочена. Независимо, че на страната е било изпратено съобщение за изготвяне на въззивния акт, което тя е получила на 30.04.2015г., като се е позовал на Тълкувателно решение № 12 от 11.03.2013г. по т.д. № 12/2012г., ВКС е посочил, че връчването по чл.7 ал.2 ГПК на препис от решението не променя началния момент на срока за подаване на жалба /освен ако не са налице специално посочените изключения, за липсата на които в случая не се спори/.
В подадената частна жалба фактът, жалбоподателката не оспорва факта, че е подала касационната си жалба след изтичане на преклузивния законов срок. Единственият й довод, върху който акцентира е че съдът следва да тълкува или допълни своето Тълкувателно решение от 12.12.2014г. по т.д. № 9/2014г. на ОСГК на ВКС като се произнесе по посочени от нея два въпроса.
Така подадената частна жалба е неоснователна.
Предвидената съгласно чл.274 ал.2 изр.последно ГПК обжалваемост на определенията, постановени от Върховен касационен съд пред друг състав е относно тяхната законосъобразност. Настоящият съдебен състав е компетентен да се произнесе само относно законосъобразността на доводите на предходния състав във връзка с конкретно обжалвания акт. В случая правилно подадената от Е. С. М. касационна жалба с вх. № 69653 от 29.05.2015г. е оставена без разглеждане, тъй като е подадена след законоустановения срок. Срокът е изчислен от съда правилно, в съответствие с установената задължителна практика и жалбоподателката не е изложила в частната си жалба доводи в тази връзка, поради което настоящият съдебен състав приема факта за просрочието на подадената касационна жалба за безспорен.
Направеното в жалбата искане за тълкуване или допълване на постановеното ТР от 12.12.2014г. по т.д. № 9/2014г. е извън предмета на спора и по него съдът не дължи произнасяне. Съгласно чл.292 ГПК състав на ВКС може да предложи на Общото събрание да постанови тълкувателно решение само ако констатира противоречиво разрешавани въпроси от ВКС, а настоящата хипотеза не е такава.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :
П. определение № 353 от 21.10.2015г. по гр.д.№ 3365/2015г. на Върховен касационен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
П. :
ЧЛЕНОВЕ : 1.
2.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgi