Определение №68 от 41704 по търг. дело №3017/3017 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 68
София, 06.03.2014 година

Производството е образувано по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение № 714 от 11.04.2013 г. по т. д. № 2843/2012 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено постановеното от Софийски градски съд, VІ-2 състав решение № 1049 от 04.06.2012 г. по т. д. № 1724/2010 г.
При проучване на делото за произнасяне по реда на чл. 288 ГПК, съдия Камелия Ефремова – докладчик по същото констатира, че не следва да участва в разглеждането му поради това, че по отношение на нея са налице обстоятелства, обосноваващи отвода й по реда на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Ето защо

Р А З П О Р Е Д И :

ОТСТРАНЯВА съдия Камелия Ефремова от разглеждането на т. д. № 3017/2013г.

Делото да се докладва за ново компютърно разпределение.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.