Определение №68 от 42093 по ч.пр. дело №6776/6776 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
Р Е Ш Е Н И Е
№ 68

София, 30.03.2015 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на дванадесети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 6862 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 2 ГПК.
С решение № 212 от 23.07.2013 г. по гр.д. № 775/2012 г. на Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение е оставено в сила решение № 9 от 28.02.2012 г. по гр.д. № 226/2011 г. на Бургаски апелативен съд, с което са уважени субективно съединени искове с правно основание чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), предявени от К… срещу Т. Й. В. и Й. В. В., двете от [населено място]. Постановено е отнемане в полза на държавата масивно бунгало, находящо се в [населено място], Бургаска област, ведно с ид. части от дворното място, върху което е застроено; 37500 евро; 58000 лева; наличности в банкова касета; по ? ид. част от продажбата на 25 дружествени дяла от [фирма]; от Т. В. са отнети в полза на държавата и 148 дружествени дяла в [фирма]; лек автомобил „Мерцедес С. 200 К” и от Й. В. В. – 100,81 лева, 103,71 лева и 34436 лева, съставляващи равностойност на 17659,49 евро по банкови сметки в [фирма].
С молба вх. № 50385 от 07.02.2014 година, подадена от Т. Й. В. и Й. В. В. се иска отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влезлите в сила решение № 212 от 23.07.2013 г. по гр.д. № 775/2012 г. на Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение и решение № 9 от 28.02.2012 г. по гр.д. № 226/2011 г. на Бургаски апелативен съд. Поддържа се, че след влизане в сила на решенията, молителите са узнали за наличието на нови писмени доказателства от съществено значение за делото, което не са им били известни при решаването му – писмена декларация от А. С. Б. от [населено място], сдържаща твърдения относно собствеността на отнетата сума от 37500 лева; протокол от 10.07.2002 г. от заседание на Съвета на директорите на [фирма]; определение от 31.07.2002 г. по ф.д. № І-966/1999 г. на Кюстендилски окръжен съд; писмо от изпълнителния директор на [фирма]; декларация от И. Й. Л. относно дружествените дялове на Т. В. в [фирма] и решение от 26.02.2003 г. по ф.д. № І-966/1999 г. на Кюстендилски окръжен съд – документи, установяващи, че преди преобразуване на дружеството от АД в О. акциите са само записани без да е внесен капитала, поради което е отнето имущество от 37500 евро, без то да е налично. В молбата за отмяна са изложени и оплаквания за неправилност на атакуваните решения.
Ответникът по молбата за отмяна К…. имущество счита, че същата е неоснователна и моли да бъде оставена без уважение.
Върховна касационна прокуратура поддържа становище за неоснователност на молбата за отмяна.
Молбата е постъпила в срок и е процесуално допустима.
Разгледана по същество молбата за отмяна е неоснователна.
Заинтересованата страна може да иска отмяна на влязлото в сила решение на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно.
Представените към молбата за отмяна писмени доказателства не са нови по смисъла на чл. 303, ал.1, т.1 ГПК, нито са за обстоятелства, които са били неизвестни на молителите или не са могли да им бъдат известни. Съгласно представения към молбата за отмяна протокол от 10.07.2002 г. от заседание на Съвета на директорите на [фирма], на проведеното заседание молителката Т. Й. В. е присъствала лично в качеството и на заместник председател на Съвета на директорите, т.е. отразените в протокола обстоятелствата не са нови; били са известни на молителката от момента на провеждането на заседанието на 10.07.2002 г., а с протокола от заседанието молителката е могла да се снабди във всеки един момент след изготвянето му. Не са нови доказателства и представените определение от 31.07.2002 г. и решение от 26.02.2003 г. по ф.д. № І-966/1999 г. на Кюстендилски окръжен съд за увеличение капитала на [фирма], с които документи молителките са могли да се снабдят и представят своевременно в хода на производството по делото по иска по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.). В качеството и на заместник председател на Съвета на директорите [фирма], на молителката Т. Й. В. е било известно или е могло да бъде известно дали при преобразуване на дружеството в О. акциите са само записани без да е внесен капитала – обстоятелство, което не е твърдяно както в писмения отговор на исковата молба, така и в хода на инстанционното производство.
Не съставляват годни писмени доказателства и представените към молбата за отмяна писмени декларации от А. С. Б. от [населено място] и от И. Ю. Л., съдържащи твърдения относно собствеността на отнетата сума от 37500 евро и внасянето на дружествените дялове в капитала на дружество „Орбита Р.”. Недопустима е отмяна по реда на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК въз основа на писмени декларации на лица, които биха потвърдили пред съда вписаното в тях като свидетели или като вещи лица – законовата разпоредба е относно писмен документ, който сам по себе си представлява доказателство по делото (т. 4 от Постановление № 2 от 29.09.1977 г. на Пленума на ВС РБ). Независимо от това, писмените декларации са за обстоятелства, които са били известни на молителите, които в хода на производството по делото са поддържали съвсем различни твърдения за произхода и собствеността на отнетите средства.
Въведените в молбата за отмяна оплаквания за неправилност на съдебните решения не следва да бъдат разглеждани в производството за отмяна на влезли в сила решения, допустимо само въз основа на лимитативно изброените в чл. 303, ал.1 ГПК основания.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ без уважение молба вх. № 50385 от 07.02.2014 година, подадена от Т. Й. В. и Й. В. В. за отмяна на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК на влезлите в сила решение № 212 от 23.07.2013 г. по гр.д. № 775/2012 г. на Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение и решение № 9 от 28.02.2012 г. по гр.д. № 226/2011 г. на Бургаски апелативен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар