Определение №68 от 42405 по ч.пр. дело №823/823 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№68

гр. София, 05.02.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 03.02 , през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: Е. ЧАНАЧЕВА
БОЯН БАЛЕВСКИ
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №823 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал. 2, изр. 1 ГПК във връзка с чл.248 ал.3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на пълномощника на [фирма] срещу определение №6 от 07.01.2015 по в.т.д. №356/2014 на АС- Варна, с което по реда на чл.248 ГПК по молба на [фирма] е изменено постановеното по същото дело решение в частта за разноските като молителят като ищец е осъден да заплати на [фирма]-София-ответник сумата от 3 997,37 лева –общо разноски , от които 865,95 лева- платена от [фирма]-София като въззивник държавна такса по въззивната жалба.
Ответникът по частната жалба счита частната жалба за неснователна.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е от легитимирана страна в предвидения в чл. 275, ал. 1 от ГПК едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт от кръга на посочените в чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.
Разгледана по същество, тя е основателна.
С молба, депозирана по въззивното дело № 365/14 по описа на ВАС на 14.11.2014 г. [фирма] –гр. В. е поискала изменение на постановеното на 16.09.2014 съдебно решение в частта за разноските като се намали на основание чл. 78 ал.5 ГПК размерът на присъденото като разноски в полза на ответната страна [фирма]-София възнаграждение за адвокат. Съдът е уважил молбата относно размера на адвокатското възнаграждение като допълнително е осъдил ищеца да заплати и 865,95 лева- платена от [фирма]-София като въззивник държавна такса по въззивната жалба, без да е налице сезиране по реда на чл.248 ГПК с такова искане от заинтересованата страна. В частта, с която съдебният състав на ВАС е осъдил ищеца да заплати и 865,95 лева- платена от [фирма]-София като въззивник държавна такса произнасянето на съда е недопустимо, тъй като последният не е бил сезиран по реда на чл.248 ГПК с такова искане. Като се е самосезирал и се е произнесъл служебно в тази част, съдебният състав е действал в нарушение на чл.6 ГПК, според който съдебните производство по ГПК/включително и по чл.248 ГПК/ започват по молба на заинтересованото лице, което определя предмета на делото и обема на дължимата защита и съдействие. По изложените съображения в тази част обжалваното определение постановено по реда на чл.248 ГПК следва да се обезсили като недопустимо.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОБЕЗСИЛВА частично определение №6 от 07.01.2015 по в.т.д. №356/2014 на АС- Варна, В ЧАСТТА, с която по реда на чл.248 ГПК е изменено постановеното по същото дело решение№ 270/17.10.2014 г. в частта за разноските като [фирма] е осъден да заплати на [фирма]-София сумата от 865,95 лева- платена от [фирма]-София като въззивник държавна такса по въззивната жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *