Определение №687 от по ч.пр. дело №655/655 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 687

С., 16.12.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 6 декември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 655/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Г. В. К. от [населено място], подадена от особения представител адв. П. Л., срещу определението на Софийски градски съд, АО, ІІІ Г с-в, от 22.06.2011г. по в.гр.д. № 5416/2011г., с което е върната като просрочена допълнителна въззивна жалба на Г. В. К., подадена на 21.02.2011г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
В. съд е върнал допълнителната въззивна жалба на Г. В. К., подадена на 21.02.2011г., като просрочена. Приел е, че първоинстанционното решение не е било връчено на назначения в първата инстанция особен представител на Г. К., поради което уточнението от 21.12.2010г. на особения представител към подадената от Г. К. въззивна жалба от 02.09.2010г. е процесуално допустимо. Подадената от особения представител допълнителната въззивна жалба от 21.02.2011г. обаче е просрочена и следва да се върне.
Частният жалбоподател оспорва тези изводи на съда и излага доводи, че допълнителната жалба не е просрочена, тъй като тя доуточнява и допълва предмета на вече подадена в срок жалба. Счита, че в ГПК няма срок за депозиране на допълнителна жалба.
Определението е правилно.
В. съд е съобразил обстоятелството, че решението не е било връчено на назначения на Г. К. особен представител, поради което е приел подаденото от адв. Л. уточнение от 21.12.2010г. към въззивна жалба за процесуално допустимо, но правилно е приел, че няма основание подадената от особения представител допълнителна въззивна жалба от 21.02.2011г. също да се приеме за подадена в срок. Срокът за обжалване на съдебните актове е преклузивен и не може да се продължава – чл. 63, ал. 3 ГПК.
По изложените съображения определението на Софийски градски съд е правилно и следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски градски съд, АО, ІІІ Г с-в, от 22.06.2011г. по в.гр.д. № 5416/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар