Определение №695 от 15.12.2009 по ч.пр. дело №661/661 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 695
София, 15.12.2009 година
В   ИМЕТО   НА   НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми декември две хиляди и девета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ:                    ЕМИЛ ТОМОВ
                                       ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
разгледа докладваното от съдия Йорданов
ч. гр.дело N 661 /2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл.274,ал.2,предл.2-ро ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. П. Д. с вх. № 8907 /14.10.2009 г. срещу определение № 542 от 25.09.2009 г. по гр.д. № 415 / 2009 г. на Върховния касационен съд, ІV-то гражданско отделение, с което е оставена без разглеждане частна касационна жалба на М. Д. срещу разпореждане от 15.01.2009 г. по гр.д. № 479 /2008 г. на Плевенския окръжен съд за връщане на касационната и жалба срещу решение от 15.10.2008 г. по същото дело.
Жалбоподателят твърди, че въззивното определение е незаконосъобразно, тъй като частната и жалба е подадена в срок.
Настоящият състав намира следното:
За да постанови обжалваното определение, съставът на ВКС е приел, че частната жалба е просрочена – обжалваното разпореждане е съобщено на М. Д. на 16.01.2009 г., срокът за подаването на жалбата е изтекъл на 23.01.2009 г., а жалбата е подадена едва на 10.04.2009 г..
По допустимостта на частната жалба:
Обжалваното определение е съобщено на частния жалбоподател на 12.10.2009 г., видно от приложеното съобщение, следователно частната жалба е подадена в срок.
По основателността на частната жалба:
Към настоящото дело са приложени още няколко дела. Обжалваното разпореждане на Плевенски ОС от 15.01.2009 г. се намира на л.55 в приложеното ч. гр.д. № 171 /2009 г. на ВКС, с това разпореждане е върната касационна жалба на М. П. Д. (срещу въззивно решение по трудов спор) на основание чл.286,ал.1,т.2 ГПК – поради неотстраняване на нередовности в срок. Приложено е съобщение за връчването на препис от това разпореждане до М. П. Д. и за възможността то да бъде обжалвано, както е посочено в него, което е връчено на нейна майка с посочени имена срещу подпис на 16.10.2009 г. – л.62 по делото.
На л.4 по същото дело (ч. гр.д. № 171 /2009 г. на ВКС) е приложена молба от М. П. Д. чрез ОКС Плевен до ВКС с вх. № 278 /20.01.2009 г., в която се заявява, че М. П. Д. обжалва разпореждането от 15.01.2009 г. като незаконосъобразно. От съдържанието на този документ следва да се приеме, че той представлява частна касациона жалба, подадена в срок.
Така е прието и от Плевенски окръжен съд, който я е администрирал – на М. Д. е съобщено на 03.02.2009 г. да отстрани нередовности – л.63, а на насрещната страна е изпратено съобщение с препис от нея за отговор, получено на 09.02.2009 г. – л.64.
По тази частна жалба с вх. № 278 /20.01.2009 г. е извършена проверка за допустимост, завършила с разпореждане от 19.03.2009 г. на Председател на гражданско отделение на ВКС за образуване на дело – л.65.
Поради изложеното следва да се приеме, че частната жалба на М. П. Д. срещу разпореждането от 15.01.2009 г. на Плевенския окръжен съд е подадена в срок и че обжалваното определение на ВКС е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато на състава за произнасяне по основателността на жалбата.
Воден от горното настоящият състав на Върховния касационен съд, трето гражданско отделение
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ определение № 542 от 25.09.2009 г. по гр.д. № 415 / 2009 г. на Върховния касационен съд, ІV-то гражданско отделение.
Връща делото на състава за произнасяне по частната жалба на М. П. Д. срещу разпореждане от 15.01.2009 г. по гр.д. № 479 /2008 г. на Плевенския окръжен съд.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар