Определение №695 от 41584 по ч.пр. дело №6406/6406 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 695

С., 06.11.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 5 ноември две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 6406/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо във вр. ал. 1, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. Г. Г. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. С. Г., срещу определението на Добричкия окръжен съд, № 504 от 10.07.2013г. по гр.д. № 264/2013г., с което е осъден Д. Г. Г. да заплати по сметка на Добричкия окръжен съд сумата 140 лв. направени съдебни разноски за извършена преводаческа дейност.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 2 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С решение № 304/03.07.2013г. по гр.д. № 264/2013г. Добричкият окръжен съд е обезсилил първоинстанционното решение на Добричкия районен съд № 33/12.12.2012г. по гр.д. № 133/1984г. и е прекратил производството по делото, но е пропуснал да присъди разноските по делото. С посоченото по-горе определение след като е констатирал пропуска, е осъдил Д. Г. Г. да заплати по сметка на Добричкия окръжен съд сумата 140 лв. направени съдебни разноски за извършена преводаческа дейност.
Частният жалбоподател счита, че не дължи присъдените разноски, тъй като е ищец по дело за издръжка и съгласно чл. 83, ал. 1, т. 2 ГПК е освободен от такси и разноски по производството.
Определението е правилно.
Настоящото производство е по реда на чл. 409 ГПК за издаване на дубликат от изпълнителен лист по гр.д. № 133/1984г. на Добричкия районен съд, а не по иск за издръжка, който е предмет на гр.д. № 133/1984г. Поради това на общо основание молителят /частен жалбоподател/ дължи съдебните разноски за извършения превод на книжа по делото. Размерът на присъдените разноски съответства на попълнената от преводача справка-декларация по Наредба № 1/2008г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
По изложените съображения обжалваното определение следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Добричкия окръжен съд, № 504 от 10.07.2013г. по гр.д. № 264/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар