Определение №699 от 26.10.2012 по ч.пр. дело №443/443 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 699

София, 26.10.2012 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,гражданска колегия трето отделение , в закрито заседание на четвърти октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове:СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 443 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.3 ГПК, образувано по частна жалба на Е.ОН България Продажби АД [населено място] срещу въззивно определение №206 от 18.04.2012г по ч гр.д. № 227/2012г на Шуменски окръжен съд, с което по частна жалба , в производство по чл. 121 ГПК , е отменено определение на Шуменски районен съд от 05.03.2012г за изпращане на делото на Варненски районен съд по местна подсъдност. В частната жалба се коментира като неправилно установеното разрешение във връзка с местната подсъдност , с оглед качеството на ищеца по §13 от ДР Закона за защита на потребителя .
В отговор ответницата по частната жалба Е. Паунова оспорва нейната допустимост , претендира разноски .
При служебна проверка, Върховен касационен съд ІІІ г.о, намира частната жалба за процесуално недопустима .
По реда на чл. 274 ал.3 от ГПК – и то само при наличие на предпоставките по т.т 1-3 на чл. 280 ал.1 ГПК , като се съобразява и условието на чл. 274 ал.4 ГПК(ДВ бр.100/2010г ), на обжалване пред Върховен касационен съд подлежат определенията на въззивните съдилища ,с които се оставят без уважение частни жалби срещу преграждащи развитието на делото определения , или определения , с които се дава разрешение по същество на други производства , или се прегражда развитието им. Определението ,с което е отменено изпращането на делото на друг районен съд по отвод на ответника за липса на местна подсъдност , не е преграждащо за развитието на делото , нито има връзка с материалноправния спор ,чието разрешаване предстои да се осъществи в исковия процес пред надлежния първоинстанционен съд. Въззивните определения , с които по същество са разгледани жалби на основание чл. 121 ГПК , не подлежат на касационно обжалване по реда на чл. чл. 274 ал.3 от ГПК , а и с въведеното ограничение на правото на касационно обжалване (ЗИД ГПК ДВ бр.100/2010г) частната жалба се явява недопустима и поради това, че самото решение в случая е изключено от касационен контрол , предвид цената на иска от 1870,97лева
Ето защо частната жалба следва да се остави без разглеждане .
Разноски не се присъждат в това производство ,те ще се присъдят при свършване на делото , с оглед изхода на спора по него
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без разглеждане частна жалба на на Е.ОН България Продажби АД [населено място] срещу определение №206 от 18.04.2012г по ч гр.д. № 227/2012г на Шуменски окръжен съд
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от съобщаването му , пред друг тричленен състав на ВКС .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар