Определение №70 от 20.2.2012 по гр. дело №1195/1195 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 70
София, 20.02.2012 г.
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 1195/2011 година.
Производството по делото е образувано по подадена от С. А. Д. и И. Й. Д., чрез адв. П. П. А., касационна жалба против решение № 274 от 30. 05. 2011 г. по в. гр. д. № 251/2011 г. на Русенския окръжен съд.
Ответникът по касационната жалба А. А. Х. изразява становище за недопустимост на същата предвид цената на предявения иск.
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение, извършвайки проверка относно допустимостта на касационната жалба, прие следното:
Касационната жалба е подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство – прекратено.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК /изм. ДВ бр. 100/2010 г./, приложима в новата й редакция предвид датата на подаване на касационната жалба /7. 07. 2011 г./ и нормата на пар. 25 и 26 от ПЗР на ЗИД на ГПК обн. ДВ бр. 100/21. 12. 2010 г.2010 г., не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5000 лв. В случая цената на предявения иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД, с който се иска разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка до размер на прехвърлените 3/4 идеални части от правото на собственост, следва да бъде определена по реда на чл. 69, ал. 1, т. 4, пр. 3, вр. т. 2 ГПК. Имотът, предмет на сделката, е с данъчна оценка 3334, 80 лв., а цената на иска възлиза на 2501, 10 лв. /3/4 от данъчната оценка/. Поради това въззивното решение по делото е изключено от касационен контрол.
По изложените по-горе съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от С. А. Д. и И. Й. Д., чрез адв. П. П. А., касационна жалба против решение № 274 от 30. 05. 2011 г. по в. гр. д. № 251/2011 г. на Русенския окръжен съд И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1195/2011 г. по описа на Върховния касационен съд, ІІІ г.о..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар