Определение №70 от 42772 по ч.пр. дело №468/468 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 70

гр.София, 06.02.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България,
четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на
шести февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Борис Илиев

като разгледа ч.гр.д.№ 468/ 2017 г.
за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл.255 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на В. И. Д. и И. Ц. Д. по ч.гр.д.№ 3491/ 2016 г. на Софийски апелативен съд с искане за определяне на подходящ срок за решаването му. Молителите не са изложили съображения в подкрепа на искането си.
В становище по чл.255 ал.2 изр.2 ГПК Софийски апелативен съд сочи, че делото е решено с определение от 04.08.2016 г., върнато е на Софийски градски съд с конкретни указания и в момента градският съд администрира подадена от В. И. Д. и И. Ц. Д. частна жалба срещу негово прекратително определение. Според апелативния съд не са налице предпоставките за произнасяне по частната жалба преди надлежното й администриране.
Върховният касационен съд констатира, че В. И. Д. и И. Ц. Д. са подали искова молба против Софийска градска прокуратура, Софийска апелативна прокуратура и Софийски апелативен съд с претенция за осъждане на ответниците да заплатят 1 000 000 лв – обезщетение за вреди от смъртта на сина им Н. И. Д.. По исковете е образувано гр.д.№ 1305/ 2016 г. на Софийски градски съд, като след дадени указания за отстраняване на нередовности на исковата молба ищците са сочили и други ответници и са уточнили, че претендират отговорност на държавата по реда на ЗОДОВ. С определение от 13.05.2016 г. Софийски градски съд е прекратил производството по делото поради това, че в определения от него срок нередовностите на исковата молба не са отстранени.
По частна жалба на В. И. Д. и И. Ц. Д. срещу това определение е образувано гр.д.№ 3491/ 2016 г. на Софийски апелативен съд, по което на 04.08.2016 г е постановено окончателно (неподлежащо на обжалване) определение. С него е отменен актът на първата инстанция и делото й е върнато за даване на ясни и конкретни указания как да се отстранят нередовностите на исковата молба.
С разпореждане от 23.08.2016 г. Софийски градски съд указва на ищците да посочат имена и адреси на ответниците, да изложат обстоятелства, на които се основава искането, размерът на исковата претенция и в какво се състои искането, с писмена молба с преписи за ответниците. Като е счел указанията за неизпълнени въпреки постъпилата молба от ищците, с определение от 19.10.2016 г. Софийски градски съд е прекратил производството по делото. В. И. Димитрова и И. Ц. Д. са подали частна жалба срещу този акт, по която първоинстанционният съд е дал указания за внасяне на държавна такса. Няма данни тези указания да са съобщени на жалбоподателите.
При така установеното няма забавяне на производството по гр.д.№ 3491/ 2016 г. на Софийски апелативен съд. Това дело е свършено на 04.08.2016 г., с постановяването на окончателно определение. Поради това не може горестоящият съд да определи подходящ срок за решаването му – то е приключено със съответен, влязъл в сила на 04.08.2016 г., акт и делото е върнато на Софийски градски съд. Действията на първоинстанционния съд след 04.08.2016 г. нямат отношение към правомощията на Софийски апелативен съд като въззивна инстанция. Последващото прекратяване на исковото производство може да бъде контролирано от апелативния съд за неговата правилност само след надлежно администриране на частната жалба от Софийски градски съд. Доколко неговите (на Градския съд) процесуални действия са забавени, в настоящето производство не може да се проверява. Подходящ срок за изпращане на делото от Софийски градски съд на Софийски апелативен съд по частната жалба на В. И. Д. и И. Ц. Д. срещу определението от 19.10.2016 г. може да определи самият апелативен съд, съгласно чл.255 ал.2 изр.1 ГПК. Касационният съд определя срок при бавност само при несвоевременно извършени процесуални действия на апелативните съдилища. В случая забавяне на производството от апелативния съд няма, тъй като този съд е разгледал своевременно частната жалба на В. И. Димитрова и И. Ц. Димитров срещу първоинстанционното определение от 13.05.2016 г., а частната жалба срещу определението от 19.10.2016 г. той не може да разгледа, преди администрирането й от Софийски градски съд.
По изложените съображения Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ молбата на В. И. Д. и И. Ц. Д. за определяне на подходящ срок за решаването на ч.гр.д.№ 3491/ 2016 г. на Софийски апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Eczanem