Определение №700 от 41045 по гр. дело №1766/1766 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 700

С. 16.05.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1766/2011 година
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Областно пътно управление – П., приподписана от пълномощника гл. юрисконсулт М. А., срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, възз. гр. отд., Х с-в, № 1245 от 26.09.2011г. по в.гр.д. № 2324/2011г., с което е потвърдено решението на Пловдивския районен съд, ХІ гр. с-в, № 2165 от 06.06.2011г. по гр.д. № 2275/2010г., с което са уважени предявените от С. М. Б. против Областно пътно управление – П. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответницата по касация С. М. Б. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е потвърдил първоинстанционното решение, с което са уважени предявените от С. М. Б. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, по съображения, че е нарушена закрилата по чл. 333, ал. 3 КТ с оглед качеството на ищцата на секретар на СО, че не е налице използваното от работодателя основание за уволнение „съкращаване на щата” и поради това, че съгласно Закона за националния архивен фонд ръководителите на държавните и общински институции имат задължение да създават деловодна служба и учрежденски архив, както и да поддържат постоянно действащи експертни комисии, които да проверяват наличността, условията за съхраняване и опазване на документите, в които комисии задължително участват завеждащият учрежденския архив, деловодителят и ръководителите на структурни звена.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът Областно пътно управление – П. поддържа, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване по материалноправните въпроси „налице ли е съкращаване на щата при липса на съкратената длъжност в предходното щатно разписание” и „следва ли да се придават гражданскоправни последици на неспазването на административноправна разпоредба, без самата нормативна уредба да предвижда това”.
ВКС намира, че поставените въпроси не са от значение за решаването на делото, тъй като мотивите на съда за незаконност на уволнението са основани и на нарушаване на предварителната синдикална закрила, предвидена в чл. 333, ал. 3 КТ. Съгласно чл. 344, ал. 3 КТ когато за извършване на уволнението се изисква предварително съгласие на синдикален орган и такова не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество. Поставените въпроси не касаят закрилата по чл. 333, ал. 3 КТ, а дори и касационната жалба не съдържа оплаквания в тази насока. Поради това отговорът на поставените въпроси не би проНЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, възз. гр. отд., Х с-в, № 1245 от 26.09.2011г. по в.гр.д. № 2324/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
менил изхода на делото. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския окръжен съд.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

Председател: Членове:

Оценете статията

Вашият коментар