Определение №703 от 41589 по ч.пр. дело №6734/6734 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 703

София, 11.11.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 8 ноември две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 6734/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ц. Х. А. от [населено място], срещу разпореждането на Софийски апелативен съд, 10 с-в, от 26.06.2013г. по СП № 23/2013г., с което е върната частната касационна жалба на Ц. Х. А. против определение № 45/07.05.2013г. по СП № 23/2013г. на същия съд.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по основателността на частната жалба ВКС съобрази следното:
За да върне като процесуално недопустима частната касационна жалба на Ц. Х. А. против определението на Софийски апелативен съд от 07.05.2013г., с което е отменено определение на СГС и вместо него е допуснато обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, съдът е приел, че определението не попада в категорията на определенията по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Частната жалба е основателна.
Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./ определението на съда, с което се допуска или отказва налагането на обезпечителна мярка, подлежи на касационно обжалване. Частната касационна жалба на Ц. Х. А. против определението на въззивния съд по допускане на обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения определението следва да се отмени и делото да се върне на въззивния съд за администриране на частната касационна жалба на Ц. Х. А., вх. № 132/25.06.2013г.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждането на Софийски апелативен съд, 10 с-в, от 26.06.2013г. по СП № 23/2013г., с което е върната частната касационна жалба на Ц. Х. А. против определение № 45/07.05.2013г. по СП № 23/2013г. на същия съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за администриране на частната касационна жалба на Ц. Х. А., вх. № 132/25.06.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар