Определение №706 от 40904 по ч.пр. дело №707/707 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 706

София, 27.12.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 20 декември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ценка Георгиева гр.д. № 707/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Я. Иванова П. и М. Иванова Х., двете от [населено място], срещу определението на Пловдивския окръжен съд, Х-ти гр. с-в, № 2958 от 07.11.2011г. по в.гр.д. № 2940/2011г., с което е върната подадената от Я. Иванова П. и М. Иванова Х. въззивна жалба вх. № 28205/11.07.2011г. като просрочена и е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е основателна поради следните съображения:
Въззивният съд е върнал въззивната жалба на Я. Иванова П. и М. Иванова Х. по съображения, че е подадена след срока за обжалване. Приел е, че препис от обжалваното решение е връчен на жалбоподателките на 24.06.2011г., следователно срокът за въззивно обжалване изтича на 08.07.2011г. – петък. Въззивната жалба е подадена на 11.07.2011г. без да има данни да са налице обстоятелствата по чл. 62, ал. 2, изр. първо ГПК.
Частните жалбоподателки оспорват тези изводи на съда като твърдят, че въззивната жалба е изпратена в законовия срок чрез [фирма], за което прилагат копие от пощенска разписка.
Частната жалба е основателна.
От приложения на л. 15 от гр.д. № 2940/2011г. на Пловдивския окръжен съд пощенски плик се установява изпращането на въззивната жалба от пълномощника на частните жалбоподателки – адв. М., по пощата на 07.07.2011г. Неправилно въззивният съд е приел, че не са налице данни за изпращане на въззивната жалба по пощата в срока по чл. 259, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения и на основание чл. 62, ал. 2 ГПК, следва да се приеме, че жалбата е подадена в срок, определението на Пловдивския окръжен съд да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението на Пловдивския окръжен съд, Х-ти гр. с-в, № 2958 от 07.11.2011г. по в.гр.д. № 2940/2011г., с което е върната подадената от Я. Иванова П. и М. Иванова Х. въззивна жалба вх. № 28205/11.07.2011г. като просрочена и е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалба на Я. Иванова П. и М. Иванова Х..

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар