Определение №707 от 40904 по ч.пр. дело №685/685 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 707

София, 27.12.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 20 декември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ценка Георгиева гр.д. № 685/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Б. И. М. приподписана от пълномощника му адв. С. П., против определението на Варненския апелативен съд, № 585 от 03.10.2011г. по ч.гр.д. № 528/2011г., с което е потвърдено определението на Варненския окръжен съд, № 1498 от 12.05.2011г. по ч.гр.д. № 895/2011г., с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск на К. по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена 1 248 591,38 лв. чрез налагане на възбрана върху описаните в определението недвижими имоти, запор върху моторно превозно средство, банкови сметки, дружествени дялове и поименни акции.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, с оглед спецификата на материята и твърде малобройната практика на съдилищата по прилагането на обезпечителните мерки по ЗОПДИППД. Счита, че след като в закона е предвидено касационно обжалване на обезпечителните мерки, то са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК и следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение. Не е формулирал въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 1 ГПК и задължителните указания по прилагането й, дадени в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен този въпрос. Съгласно приетото в посоченото ТР непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Варненския апелативен съд.

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Варненския апелативен съд, № 585 от 03.10.2011г. по ч.гр.д. № 528/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар