Определение №71 от 41298 по ч.пр. дело №14/14 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 71

С. 24.01.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 22 януари две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 14/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на С. Ш. С. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІІ гр. отд., № 345 от 15.10.2012г. по гр.д. № 679/2012г., с което не е допусната до разглеждане подадената от С. Ш. С. молба за отмяна на влязлото в сила решение № 853/23.06.2010г. по в.гр.д. № 757/10г. на Варненския окръжен съд.
Ответниците Н. Е. Е. и М. С. Е. в представения писмен отговор молят жалбата да се остави без уважение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховния касационен съд е оставил без разглеждане подадената от С. Ш. С. молба за отмяна на влязлото в сила решение по в.гр.д. № 757/10г. на Варненския окръжен съд по съображения, че не са налице процесуалните предпоставки на основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК. Приел е, че във всяка от посочените в чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК хипотези източник на неправилността на влязлото в сила решение е извършено престъпление, установено по надлежния ред – с влязла в сила присъда на наказателния съд или с решение на гражданския съд по чл. 124, ал. 5 ГПК, когато наказателното преследване не може да бъде реализирано. В случая молителят не твърди неистинността на експертното заключение да е установена по така предвидените в закона способи, а навежда доводи за необоснованост на възприетите от вещите лица изводи, които биха били релевантни единствено при решаване на спора по същество, но не и в настоящото извънинстанционно производство.
Частният жалбоподател развива оплаквания за необоснованост на заключението на вещите лица, изслушано по делото, чието решение е предмет на молбата за отмяна.
Определението е правилно.
Липсата на установено по надлежния ред /с влязла в сила присъда или решение по чл. 124, ал. 5 ГПК/ престъпно действие на вещо лице, което в случая е посочено като основание за отмяна, обосновава недопустимост на молбата за отмяна. Молителят нито сочи, нито представя доказателства за установяване на твърдяното престъпно действие по надлежния ред.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІ гр. отд., № 345 от 15.10.2012г. по гр.д. № 679/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар