Определение №717 от 43455 по ч.пр. дело №2962/2962 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 717

Гр. София, 21.12.2018 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 19.12.2018 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 2962/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК, вр. чл.95 ал.5 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. Г. Д. – П. от [населено място], против определение от 08.10.2018 г. по т.д.№ 42/2016 г. по описа на Габровския окръжен съд. С него е оставено без уважение искането й за предоставяне на безплатна правна помощ, чрез назначаване на процесуален представител – адвокат, по предявена молба за отмяна на влязло в сила определение № 265/16.02.2018 г. по в.ч.т.д.№ 392/2017 г. по описа на Великотърновския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане частната жалба на И. Г. Д. – П. срещу определение № 510/24.10.2017 г. по т.д.№ 42/2016 г. на Габровския окръжен съд за отказ да бъде присъединена като кредитор в производството по несъстоятелност срещу МИРА ЕЛ ООД [населено място], общ. С., по реда на чл.629 ал.4 ТЗ.
В частната жалба се развиват подробни доводи за неправилност на обжалваното определение, поради допуснати нарушения на ЗПП и необоснованост. Излага се, че жалбоподателката попада в кръга на лицата по чл.24 т.3 пр. последно от ЗПП и отговаря на изискванията на закона за предоставяне на правна помощ, съобразно критериите на чл.23 ал.3 ЗПП и представените от нея доказателства. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго по същество, с което искането по чл.94 ГПК да бъде уважено.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение намира частната жалба за процесуално допустима, т.к. е подадена от легитимирано лице, в рамките на законоустановения срок по чл.275 ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване пред ВКС съдебен акт.
Разгледана по същество, същата се преценява като неоснователна, по следните съображения:
Съобразно нормата на чл.24 ЗПП, правна помощ не се предоставя, когато помощта се явява неоправдана от гледна точка на ползата, която би донесла на лицето, кандидатстващо за нея, както и когато претенцията му е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима. Следователно в производството по чл.95 ГПК съдът е в правомощията си да преценява допустимостта на молбата, във връзка с която се иска предоставяне на правната помощ, за формиране на изводите си по съществото на искането.
В настоящия случай предявената молба за отмяна се преценява като недопустима, по следните съображения:
С молбата по чл.303 ГПК се атакува определение, което не подлежи на отмяна по реда на Глава 24 от ГПК. Съгласно разясненията на т.2 от ППВС № 2/1977 г., на отмяна подлежат само актовете, които се ползват със сила на пресъдено нещо, т.е. които са задължителни за страните, техните правоприемници и наследници и по които спорните въпроси не могат да бъдат пререшавани. С първоинстанционното определение по чл.629 ал.4 ТЗ безспорно не се разрешава материалноправен спор със сила на пресъдено нещо, а съобразно указанията на т.6 от ТР № 7 от 31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС по тълк.д. № 7/2014 г., не подлежат на отмяна и определенията, преграждащи по-нататъшното развитие на делото /каквото е въззивното определение/, с изключение на определението по чл.233 ГПК за прекратяване на делото поради отказ от иска.
Недопустимостта на молбата за отмяна изключва възможността за предоставяне на правна помощ, независимо дали лицето отговаря на останалите изисквания на ЗПП. По изложените съображения обжалваното определение е правилно като краен резултат и следва да бъде потвърдено.
Така мотивиран, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 08.10.2018 г. по т.д.№ 42/2016 г. на Габровския окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на И. Г. Д. – П. за предоставяне на безплатна правна помощ по предявена молба за отмяна на определение № 265/16.02.2018 г. по в.ч.т.д.№ 392/2017 г. на Великотърновския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане частна жалба против определение № 510 от 24.10.2017 г. по т.д.№ 42/2016 г. на Габровския окръжен съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *