Определение №73 от 40590 по ч.пр. дело №13/13 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 73

София 16.02.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 8 февруари две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 13/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на адв. А. К. в качеството й на особен представител на Г. Д. Г. от[населено място], срещу определението на Ямболския окръжен съд от 12.11.2010г. по гр.д. № 268/2010г., с което е върната въззивната жалба на Г. Д. Г., подадена чрез особения му представител адв. А. К..
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. първо, във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по основателността на жалбата ВКС съобрази следното:
Ямболският окръжен съд е върнал въззивната жалба на Г. Д. Г., подадена чрез особения му представител адв. А. К., поради невнасяне на дължимата държавна такса.
Особеният представител на частния жалбоподател изразява становище, че в случая е налице хипотезата на чл. 83, ал. 1, т. 5 ГПК и не се дължи предварително внасяне на държавна такса.
Частната жалба е основателна.
Съгласно чл. 83, ал. 1, т. 5 ГПК такси и разноски по производството на делата не се внасят от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен. В случая особеният представител на Г. Г. е назначен при условията на чл. 47, ал. 6 ГПК, след връчване на съобщението чрез залепване на уведомление по настоящия и постоянния адрес на лицето. Въпреки, че посочената разпоредба визира изрично само особените представители на страна, чийто адрес не е известен ВКС намира, че чл. 83, ал. 1, т. 5 ГПК следва да се тълкува разширително, като се прилага и по отношение на особения представител на страна, назначен при условията на чл. 47, ал. 6 ГПК. Както охраняването на правата и законните интересите на страната, която е с неизвестен адрес, така и интересите на страната, която не е намерена на посочения по делото адрес, налагат освобождаване от внасяне на държавна такса.
По изложените съображения определението на Ямболския окръжен съд следва да се отмени и делото да се върне за администриране на въззивната жалба, подадена от Г. Д. Г., а дължимата държавна такса да се присъди с оглед изхода на делото съгласно чл. 77 ГПК.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението на Ямболския окръжен съд от 12.11.2010г. по гр.д. № 268/2010г., с което е върната въззивната жалба на Г. Д. Г., подадена чрез особения му представител адв. А. К..
ВРЪЩА делото на същия съд за администриране и произнасяне по въззивната жалба на Г. Д. Г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар