Определение №73 от 42037 по ч.пр. дело №7401/7401 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 73

гр. София,02.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27 януари две хиляди и петнадесета година, в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илиана Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 7401/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от адв. В. В. като процесуален представител на В. Градинарска, срещу определение от 24.07.2014 г. по в. гр. д. № 15175/2012 г. по описа на Софийски градски съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247 ГПК в диспозитива на протоколното определение от 24.03.2014 г.
В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се иска отмяната му. Излагат се доводи, че определението за прекратяване на делото не е било обжалвано от ответника, поради което всякакви искания за допълване или изменение на същото са преклудирани.
Ответникът по частната жалба не взема становище по същата.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С обжалваното определение СГС е приел, че е допуснал очевидна фактическа грешка в диспозитива на своето протоколно определение от 24.03.2014 г., тъй като е бил сезиран с отказ от предявен иск и съответно е формирал воля да обесили съдебното решение единствено в частта по предявения иск, а не и в частта му, с която се присъждат разноски за адвокатско възнаграждение в първа инстанция в размер на 500 лв. Поради това е допуснал поправка на очевидна фактическа грешка като се чете, че решението на СРС е обезсилено поради отказ от иска в частта, с която е отхвърлен предявеният иск от Ю. С. Г. срещу М. Кафеджийски.
Определението е правилно.
Съгласно чл. 247, ал. 1 ГПК съдът служебно или по искане на страните може да поправи допусната в своя акт очевидна фактическа грешка. Това му правомощие не е обвързано от наличието на процесуален срок както е при производствата по изменение или допълване на решението по реда на чл. 248, респективно чл. 250 ГПК. Неоснователни са доводите на частния жалбоподател, че съдът се е произнесъл по въпрос, с който не е сезиран от ответника, тъй като с молбата си от 15.04.2014 г. ответникът по частната жалба е поискал допълване на решението по реда на чл. 248 ГПК. Въпросът за правната квалификация се разрешава служебно от съда въз основа на фактическите твърдения, изложени в молбата с която е сезиран. Без значение е по какъв начин съдът е констатирал допуснатата очевидна фактическа грешка. Не е допуснато процесуално нарушение като е постановено определение, а не решение, тъй като поправеният акт е определение.
Водим от изложеното Върховният касационен съд, III г, о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски градски съд, ВО, ІІ-А с-в, от 24.07.2014 г. по в. гр. д. № 15175/2012 г., с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247 ГПК в диспозитива на протоколното определение от 24.03.2014 г.
Определението не подлежи на обжалване.

П.:

Членове:

Решение №891 от 22.8.2017 по гр. дело №2654/2654 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

– 6 –ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 891гр. София 22.08.2017 година. Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 17.05.2017 (седемнадесети май две хиляди и седемнадесета)

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega