Определение №73 от 43508 по ч.пр. дело №47/47 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 73
гр. София, 12.02.2019 г.

ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на шести февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 47 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. Е. Котенко срещу разпореждане № 1177 от 14. 11. 2018 г. по в. ч. гр. д. № 529/2018 г. на Варненски апелативен съд. С него е върната подадената от посоченото лице частна жалба вх. № 6653 от 12. 11. 2018 г. в частта й срещу определение № 638 от 19. 10. 2018 г. по в. ч. гр. д. № 529/2018 г. на Варненски апелативен съд в частта му, с която е потвърдено определение № 2232 от 4. 09. 2018 г. по гр. д. № 1983/2018 г. на Варненски окръжен съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалба вх. № 21984 от 20. 07. 2018 г., подадена от В. Е. Котенко в качеството му на ипотекарен длъжник против действия на частен съдебен изпълнител по изп. д. № 20117110400320 по описа на ЧСИ Д. П. – Я.: постановление за насрочване на публична продан на недвижим имот и постановление за възлагане и одобряване на оценка на недвижим имот и е прекратено производството по гр. д. № 1983/2018 г. на Варненски окръжен съд.
Частният жалбоподател поддържа, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и прави искане за отмяната му.
Ответната страна по частната жалба – „Юробанк България“ АД, взискател по изпълнителното дело, изразява становище за неоснователност на частната жалба.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване акт в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
За да върне подадената от В. Е. Котенко частна жалба срещу определението по в. ч. гр. д. № 529/2018 г. в частта за потвърждаване на акта на Варненски окръжен съд, Варненски апелативен съд е приел, че същата е недопустима, тъй като е насочена срещу неподлежащо на обжалване определение на апелативния съд, постановено по частна жалба срещу определение за прекратяване на производството по обжалване на действията на съдебен изпълнител. Позовал се е на Тълкувателно решение № 3 от 12. 07. 2005 г. на ОСГТК на ВКС.
Определението е правилно.
Съгласно т. 2 от Тълкувателно решение № 3 от 12. 07. 2005 г. по тълк. д. № 3/2005 г. на ОСГК на ВКС в производството по обжалване на действията на съдебния изпълнител окръжният съд действа не като въззивна инстанция, а като контролно-отменителна инстанция, чието решение е окончателно. Определението на окръжния съд, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действията на съдебния изпълнител и е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, чийто акт е окончателен и не може да бъде предмет на инстанционен контрол от страна на Върховния касационен съд. В трайната практика на ВКС – напр. определение № 634 от 1. 10. 2013 г. по ч. т. д. № 3116/2013 г., I т. о., определение № 159 от 23. 03. 2015 г. по ч. т. д. № 670/2015 г., II т. о., определение № 585 от 9. 11. 2016 г. по ч. т. д. № 29076/2016 г., II т. о., определение № 548 от 1. 11. 2017 г. по ч. т. д. № 2228/2017 г., I т. о. се приема, че поради непроменения характер на производството по обжалване на действията на съдебния изпълнител цитираното тълкувателно решение не е загубило значение при действието на новия ГПК.
В случая с произнасянето на Варненски апелативен съд по в. ч. гр. д. № 529/2018 г. е изчерпан процесуалният ред за разглеждане на спора по законосъобразността на акта на Варненски окръжен съд по гр. д. № 1983/2018 г. в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на частния жалбоподател в настоящото производство срещу действията на ЧСИ Д. П. – Я. по изп. д. № 20117110400320. Определението на апелативния съд не подлежи на обжалване и с атакуваното разпореждане правилно е върната подадената срещу това определение частна жалба.
По изложените съображения обжалваното разпореждане на Варненски апелативен съд следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1177 от 14. 11. 2018 г. по в. ч. гр. д. № 529/2018 г. на Варненски апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.