Определение №738 от 41925 по ч.пр. дело №4446/4446 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 738

С. 13.10.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 8 октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 4446/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по частна касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. Д. П., срещу въззивното определение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-Б възз. с-в, № 10119/19.05.2014г. по в.ч.гр.д. № 6473/2014г., с което е отменено разпореждането на СРС, 69 с-в от 18.02.2014г. по гр.д. № 50514/13г. за незабавно изпълнение на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК за сумата 17 257,15 лв., и е потвърдено същото разпореждане в останалата част, с която е отказано издаване на заповед за изпълнение за сумата 4 115,31 лв., адвокатско възнаграждение и държавна такса.
Ответникът П. А. П. в качеството му на физическо лице и на [фирма] в подадения писмен отговор изразява становище за процесуална недопустимост на частната жалба. Претендира разноските по делото.
ВКС намира частната жалба за процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно т. 8 на ТР № 4/2013г. ОСГТК на ВКС, не подлежат на касационно обжалване въззивните определения, постановени в заповедното производство.
Предвид изложеното частната касационна жалба на [фирма] следва да се върне като процесуално недопустима. Ответникът е претендирал разноските по делото, но не е представил доказателства за направени разноски в настоящото производство, поради което такива не се присъждат.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА частната касационна жалба, подадена от [фирма] [населено място] против въззивното определение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-Б възз. с-в, № 10119/19.05.2014г. по в.ч.гр.д. № 6473/2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар