Определение №738 от 43817 по ч.пр. дело №177/177 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 738

Гр.София, 18.12.2019 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 09.10.2019 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 177/2019 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.
Образувано е по две частни жалби, постъпили против определение № 3253 от 24.10.2018 г. по в.т.д.№ 57/2018 г. на САС, ТО, 5-ти състав, постановено на основание чл.248 ГПК, както следва – от процесуалния пълномощник на СПЛАВКОМЕРС АД /н/ и от процесуалния пълномощник на синдика Б. Л. Б., като се атакува като неправилно и се иска отмяна на определението в частта, с която е изменено решението по делото в частта за разноските, чрез осъждане на СПЛАВКОМЕРС АД /н/ да заплати на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД сумата 6 366.27 лв. – разноски за адвокатско възнаграждение в първоинстанционното производство.
Ответното по частните жалби дружество с писмен отговор счита същите за неоснователни.
Съдебният състав на ВКС, ТК, ІІ-ро отделение намира следното:
Частните жалби са депозирани от легитимирани лица, против подлежащ на обжалване съдебен акт, в срока по чл.275 ал.1 ГПК.
Не намират опора в закона оплакванията на СПЛАВКОМЕРС АД /н/, че решението не може да бъде изменено по реда на чл.248 ГПК, поради това, че страната не е представила обобщен списък на разноските за двете съдебни инстанции по чл.80 ГПК до приключване на устните състезания във въззивното производство. Първо, съдът е пропуснал да се произнесе по разноските на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД, сторени в първоинстанционното производство, поради което се касае за допълване на неговия акт, а не за изменението му. Нормата на чл.80 ГПК ограничава страната да иска изменение /но не и допълване/ на решението в частта за разноските, ако не е представила изискуемия списък. На следващо място, съгласно цитираната разпоредба, списъкът се представя в съответната инстанция и по-горният съд го съобразява при промяна на резултата. Няма законово изискване за представяне на „обобщен списък”, съдържащ посочване на разноските за всички инстанции.
Оплакването на жалбоподателите, че липсват доказателства за реално извършване /заплащане/ на разноските, представени до приключване на устните състезания в първата инстанция, също е неоснователно. На л. 247 и сл. от първоинстанционното дело /непосредствено след отговора на исковата молба/ се намират документи, установяващи както размера на уговореното възнаграждение и начина на плащането му – по банков път, така и самото плащане /чрез платежно нареждане и относимата към него фактура/.
По оплакването, че въззивният съд не е обсъдил възражението за прекомерност на присъденото с определението адвокатско възнаграждение – това действително е така, но предвид действителната фактическа и правна сложност на спора /доводи за което вече са изложени в решение № 2264 от 28.08.2018 г. при присъждане на разноските за въззивното производство/ в случая не са налице предпоставките на чл.78 ал.5 ГПК за намаляване на възнаграждението до минималните размери по НМРАВ.
С оглед горното, обжалваното въззивно определение се преценява като законосъобразно, обосновано и правилно и следва да бъде потвърдено.
Така мотивиран, съставът на ВКС, ТК, ІІ-ро отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3253 от 24.10.2018 г. по в.т.д.№ 57/2018 г. на САС, ТО, 5-ти състав, с което на основание чл.248 ГПК е изменено решение № 2264 от 28.08.2018 г. в частта за разноските, чрез осъждане на СПЛАВКОМЕРС АД /н/ да заплати на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД сумата 6 366.27 лв. – разноски за първоинстанционното производство.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *