Определение №740 от по гр. дело №542/542 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
№ 740
 
София,03.07.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
 
Върховният касационен съд, трето гражданско отделение в закрито заседание на 1 юли две хиляди и девета година в състав:
 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Капка Юстиниянова
                                    ЧЛЕНОВЕ:      Любка Богданова
                         Светла Димитрова
 
като разгледа докладваното от съдията Капка Юстиниянова
гр. д. № 542/2009 година, за да се произнесе взе пред вид следното:
 
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по к. жалба на П. Н. Н. против въззивното решение на Софийски градски съд № 321 от 08.10.2008 год. по гр. д. № 273/2008 год., с което е оставено в сила решение № 340 от 14.01.2008 год. по гр. д. № 3545/2007 год. на Софийския районен съд, с което е отхвърлена молбата на жалбоподателката за промяна на основание чл. 19 Закона за гражданската регистрация (ЗГР) на собственото и име от П. на Н.
В изложение за допускане на касационно обжалване се поддържа, че решението е постановено в противоречие с представена съдебна практика, като е направено искане да се дефинира кога са налице „важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19, ал. 1 ЗГР – приложно поле по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване.
Столична община – р. Илинден не е представил писмен отговор на касационната жалба по чл. 287, ал. 1 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на трето г. о. като взе предвид, че решението е въззивно, с което е потвърдено първоинстанционно решение, с което е отхвърлена молба по чл. 19 ЗГР намира, че касационната жалба е допустима, подадена е в срок и е редовна.
В изложението се поддържа, че решението е постановено в противоречие със представена съдебна практика – решения на първоинстанционни съдилища по приложението на чл. 19 ЗГР, с които съдът се е произнесъл положително по молби със същият предмет, като се поставя и въпроса за смисъла на предпоставката по чл. 19 ЗГР „важни обстоятелства”, при наличието на която се допуска промяна на собствено, бащино или фамилно име, с оглед извода на съда, че молителката не е доказала важни обстоятелства налагащи промяна на собственото и име, като основание да отхвърли искането и по чл. 19 ЗГР.
Обжалваното решение не е постановено в противоречие с представената съдебна практика, съдебни решение на първоинстанционни съдилища, за които няма данни да са влезли в сила, само защото молбите по тези решения са били уважени. Понятието „важни обстоятелства”, при наличието които може да се допусне промяна в името на молителя има различно измерение за всеки конкретен случай и това личи от представената съдебна практика – мотивите за всеки отделен случай са различни – промяна в собствено и фамилно име на рождения баща, представени писмени доказателства, че лицето е известно (записано в дадени документи) с името, което иска да носи, защото лицето не желае, там където живее и работи, чрез името да принадлежи към определена етническа група и други, т. е. всяко лице обосновава конкретни обстоятелства, но дали те са лично и обществено значими се преценява от съда. В този смисъл преценката на съда, че молителката не е доказала такива обстоятелства, касае съществото на спора и правилността на съдебния акт, чиято проверка се извършва в производството по чл. 290 ГПК.
Изложеното дава основание да се приеме, че не е установено приложното поле по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване, поради което Върховният касационен съд, състав на трето г. о.
О П Р Е Д Е Л И
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 321 от 08.10.2008 год. по гр. д. № 273/2008 год. на Софийски градски съд.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ

Оценете статията

Вашият коментар