Определение №746 от 41605 по ч.пр. дело №7038/7038 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 746

С. 27.11.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 ноември две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 7038/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на П. К. Д. от [населено място] срещу определение № 2581 от 30.08.2013г. по в.гр.д. № 3342/2012г. на Пловдивския окръжен съд, ХІV с-в, с което е оставена без уважение молбата на П. Д. за предоставяне на правна помощ във връзка с изготвянето на касационна жалба против постановеното по същото дело въззивно решение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което съгласно чл. 95, ал. 5 ГПК подлежи на обжалване, и е процесуално допустима – чл. 274, ал. 2, предл. първо във вр. чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е основателна поради следните съображения:
За да откаже предоставяне на правна помощ на П. Д. въззивният съд е приел, че към молбата не са представени никакви доказателства за установяване на имотното му и здравословно състояние.
Този извод на съда е необоснован. Към подадените в първоинстанционното производство молби за правна помощ частният жалбоподател е приложил декларация за семейното си и имуществено състояние, решение № 68/20.05.2003г. по гр.д. № 30/02г. ПРС за прекратяване на брака между П. Д. и И. Иванова Д. и осъждането му да заплаща издръжка на детето К., удостоверение за наследниците на Х. Р. М. от което се установява, че е оставила за наследници две деца от баща П. Д., договор за наем на имот. Съдът е изискал и служебно информация от МФ и НАП – П. относно имущественото състояние на П. Д..
От представените документи се установява, че П. Д. е баща на три непълнолетни деца, живее под наем в [населено място] с месечен наем 295 лв., получава 490 лв. брутно трудово възнаграждение, грижи се за детето Е. за което получава социална пенсия в размер на 102 лв. и дължи издръжка за детето от първия си брак в размер на 50 лв., не притежава недвижими имоти.
Тези данни за семейното и имуществено състояние на частния жалбоподател обосновават извод за основателност на искането му за предоставяне на правна помощ по чл. 23, ал. 4 от Закона за правната помощ /ДВ бр. 79/2005г./. Частният жалбоподател няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение за отстраняване нередовността на подадената от него касационна – приподписването й от адвокат и изготвяне на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. Не са налице визираните в чл. 24, т. 1 и 2 З. пречки за предоставянето на правна помощ.
По изложените съображения и на основание чл. 278, ал. 2 ГПК определението на Пловдивския окръжен съд следва да се отмени и искането за предоставяне на правна помощ да се уважи.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 2581 от 30.08.2013г. по в.гр.д. № 3342/2012г. на Пловдивския окръжен съд, ХІV с-в, и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕДОСТАВЯ ПРАВНА ПОМОЩ на П. К. Д. от [населено място] във връзка с отстраняване нередовността на касационната жалба на П. Д. против решение № 933/27.05.2013г. по гр.д. № 3342/2012г. на Пловдивския окръжен съд.
ВРЪЩА делото на Пловдивския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия и изпълнение на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател: Членове:

Оценете статията

Вашият коментар