Определение №749 от 27.11.2013 по ч.пр. дело №6264/6264 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 749

София, 27.11. 2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 6264 по описа за 2013 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК , образувано по частна жалба на КОНПИ [населено място] на основание чл. 407 ГПК ,постъпила срещу разпореждане от 19.06. 2012г. по в гр.д. № 2338/2013г на Софийски градски съд за издаване на изпълнителен лист при въззивно решение от 16.05.2013г , което решение не е влязло в сила, за присъдено в трудов спор обезщетение по чл. 225 ал.1 КТ .
Частният жалбоподател е държавен орган и поддържа , че не е била приложима общата разпоредба на чл. 404 т.1 ГПК ,а специалната норма на чл.243 ал.2 ГПК ,поради това изпълнителен лист в случая е издаден недопустимо и незаконосъобразно .
В отговор Е. В. З. от [населено място] твърди ,че за постановеното разпореждане законът не предвижда обжалване по реда на чл. 274 ал.2 ГПК ,а частната жалба не отговаря на изискванията за изложение и правен въпрос по чл. 280 ГПК .
Частната жалба е допустима съгласно чл. 407 ал.2 ГПК , по същество е основателна .
С обжалваното разпореждане не е съобразено уреденото за процесния случай законодателно разрешение. Въззивният съд не е съобразил статута на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) с оглед забраната на чл.243 ал.2 ГПК .Този статут следва изрично от закон , поради това не се допуска изпълнение на невлязло в сила решение,при това за парично вземане. Въззивният съд е следвало да откаже издаването на изпълнителен лист . Ето защо обжалваното разпореждане следва да се отмени , да се откаже издаването на изпълнителен лист и да се обезсили неправилно издадения.
По изложените съображения Върховният касационен съд , гражданска колегия , тричленен състав ,
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ разпореждане от 19.06. 2012г. за издаване на изпълнителен лист по в гр.д. № 2338/2013г на Софийски градски съд в полза на Е. В. З. от София за сумата 5118,48 лв., като ОТКАЗВА издаването на изпълнителен лист.
ОБЕЗСИЛВА издадения на 19.06.2013г в полза на Е. В. З. изпълнителен лист
Определението е окончателно

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар