Определение №75 от 42438 по ч.пр. дело №987/987 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 75

гр. София, 09.03.2016 г.

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение, чрез съдията – докладчик З. Атанасова по ч. гр.дело № 987 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е по чл.282,ал.2 ГПК.
Образувано е по подадена молба от [община], чрез адв.Р. М. за спиране на изпълнението на решение № 145/12.01.2016 г. по гр.дело № 336/2015 г. на Апелативен съд [населено място]. Молбата е заявена с подадена касационна жалба вх. № 1639/16.02.2016 г. от [община] срещу посоченото въззивно решение на Бургаския апелативен съд. С решение № 145/12.01.2016 г. по гр. дело № 336/2015 г. на Бургаския апелативен съд е потвърдено решение № 60/29.07.2015 г. и решение № 354/30.09.2015 г. по гр. дело № 141/2015 г. на Сливенския окръжен съд. С решение № 60/29.07.2015 г. по гр. дело № 141/2015 г. на Сливенския окръжен съд е осъдена [община] да заплати на М. А. Ш., А. К. А., З. К. А. и Е. М. А. на всеки от тях по 25 001 лв., заедно със законната лихва, считано от 16.07.2012 г. до окончателното изплащане и сумата 185 лв. разноски по делото. С решение № 354/30.09.2015 г. по същото дело е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението от 29.07.2015 г. по гр.дело № 141/2015 г. на Сливенския окръжен съд като на стр.6, ред 8 от долу на горе след думите 25001 лв. за всеки от тях се допълни с израза предявени като частична претенция и е изменено същото решение като е осъдена [община] да заплати на ищците сумата 5120.12 лв. възнаграждение за адвокат.
Съгласно разпоредбите на чл.282,ал.2,т.1 ГПК спиране на изпълнението на въззивни решения се допуска от ВКС след внасяне на парична сума като обезпечение, която по решения за парични вземания е в размер на присъдената сума. В настоящият случай с първоинстанционното решение, потвърдено с обжалваното въззивно решение в полза на ищците е присъдена общо сумата 100 001 лв. Молителят-жалбоподател не е внесъл сумата 100 001 лв. по сметка на ВКС като обезпечение по молбата за спиране изпълнението на въззивното решение на Бургаския апелативен съд. На същият следва да се укаже да внесе обезпечение в размер на присъдената сума 100 001 лв. и да представи платежен документ.
Водим от гореизложеното Върховен касационен съд – съдия от четвърто гражданско отделения

Р А З П О Р Е Д И :

Указва на молителя [община], [населено място], ул.”24 май” № 1, чрез адв.Р. М. в едноседмичен срок от получаване на съобщението да внесе обезпечение по чл.282,ал.1,т.1 ГПК в размер на сумата 100 001 лв. по сметка на ВКС и да представи платежен документ. При неизпълнение на указанието в срок молбата за спиране на изпълнението ще бъде оставена без уважение.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
Препис от разпореждането да се изпрати на молителя.

СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:

Определение №105 от 5.3.2009 по ч.пр. дело №1839/1839 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

        О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                      № 105               София, 05.03.2009 г.                 Върховният касационен съд на Република България, първо

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Eczanem