Определение №750 от 13.11.2012 по ч.пр. дело №528/528 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 750

София, 13.11.2012 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на осми ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 528 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на М. Т. М. ,чрез пълномощник адв. Цв. К. срещу определение № VІ 1603 от 19.06.2012г. по гр.д. № 877/2012г на Бургаски окръжен съд , с което поради неизпълнение в срок на указание жалбоподателката да формулира искането си до съда както повелява чл.260 т.4 ГПК и на основание 262 ал. 2 от ГПК е върната въззивна жалба срещу решение от 21.02.2012 по гр.д № 277/2010г на БРС ,заявено като частично обжалвано
Частната жалбоподателка ,чрез пълномощника си по делото оспорва законосъобразността на определението за връщане жалбата като счита , че е заявила основателно искането си , а именно за спиране на производството пред Бургаски окръжен съд и приложена към искането молба за отмяна на основание чл. 303 ал.1 т.2 ГПК
Частната жалба е постъпила в срок и е допустима , по същество е неоснователна .
Като обжалвано от настоящата частна жалбоподателка е било заявено първоинстанционно решение по иск за делба , но без да е формулирано искане по смисъла на чл. 260 т.4 ГПК, а именно искане въззивната инстанция да отмени , обезсили или прогласи нищожността на обжалваното решение, изцяло или частично , респ. искане тази инстанция да разгледа и разреши спора като съд по същество. Поради това указанията във връзка с редовността на въззивната жалба са съответствали на изискванията за проверка.Те са били наложителни не само поради изричната норма на чл. 260 т.4 ГПК , но и поради обстоятелството, че обжалвалата страна е подкрепила друго свое процесуално искание ,а именно за спиране на производството по делото , с препис от нейна молба за отмяна на същото първоинстанционно решение , като влязло в сила . На страната е било изрично и ясно указано за нейното задължение да заяви искането си , което задължение не е изпълнено в срок. Върховен касационен съд не приема довода , че върнатата въззивна жалба има изискуемото от закона съдържание , щом в жалбата си страната е направила единствено искане за спиране на производството по делото.За да се спре пред БОС , производството първо следва да се образува , а предпостава за това е единствено редовната въззивна жалба. Така констатираните по делото обстоятелства не са обуславяли друго законосъобразно процесуално действие, освен връщане на същата като нередовна .
По изложените съображения ВКС , ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение № VІ 1603 от 19.06.2012г. по гр.д. № 877/2012г на Бургаски окръжен съд .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар