Определение №750 от 43819 по ч.пр. дело №2945/2945 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 750

Гр. София, 20.12.2019 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 19.12.2019 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 2945/2019 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. Н. В., в качеството му на кредитор с прието вземане в производството по несъстоятелност на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПЛОВДИВ АД /н/, срещу определение № 455 от 05.11.2019 г. по ч.т.д.№ 684/2019 г. по описа на Пловдивския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане частната му жалба против определение № 851/27.04.2015 г. по т.д.№ 912/2008 г. по описа на ПОС, с което не се допуска до разглеждане от събранието на кредиторите на ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПЛОВДИВ АД предложения от ТРАНС СИТИ АД план за оздравяване на предприятието на длъжника.
В частната жалба се моли за отмяна на обжалваното определение, като неправилно /незаконосъобразно/, като се излагат подробни доводи в подкрепа на защитната теза на жалбоподателя, че има процесуална легитимация да обжалва определението по чл.701 ал.2 ТЗ.
Съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение прецени следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл.275 ал.1 ГПК, от надлежна страна, против подлежащ на обжалване съдебен акт в хипотезата на чл.274 ал.2 вр. ал.1 т.1 ГПК и е процесуално допустима, но неоснователна по същество.
За да намери частната жалба за недопустима, съставът на въззивния съд е констатирал, че по делото са постъпили два оздравителни плана, и двата не са били допуснати от съда по несъстоятелността до разглеждане от СК, тези определения са съответно обжалвани от вносителите на плановете – длъжника и ТРАНС СИТИ АД, потвърдени са от въззивния съд и са влезли в законна сила /въззивните определения не са допуснати до касационно обжалване/. По-нататък съдът е изложил съображения, че в предварителната фаза на производството по оздравяване – по допускане до разглеждане на оздравителен план, процесуални правоотношения възникват само между предложилите плана лица и съда по несъстоятелността. Останалите кредитори, длъжникът и синдикът стават участници в производството по оздравяване на предприятието, след като съдът обяви съобщението за разглеждане на допуснатия план от СК, съгл. чл.702 ТЗ. Поради това, че жалбоподателят е лице, различно от вносителя на плана, той не е легитимиран да обжалва определението по чл.701 ал.2 ТЗ.
Определението е законосъобразно и обосновано и следва да бъде потвърдено, а съображенията на въззивния съд – изцяло споделени.
Актът на съда по несъстоятелността, с който предложен план за оздравяване не е допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите на основанията по чл.701 ал.2 ТЗ, подлежи на обжалване, съгласно чл.701 ал.3 ТЗ, но само от неговите вносители, които имат качество на молители по молба за започване на оздравително производство. На този етап процедурата е сходна с охранителните производства по ГПК, доколкото ако искането бъде уважено, определението на съда по несъстоятелността не подлежи на самостоятелно обжалване. Поради това и при отхвърляне на молбата активно легитимирани да обжалват определението по чл.701 ал.2 ТЗ са само съответните молители. В конкретния случай същите вече са реализирали правото си на жалба, определенията за недопускане на предложените планове за оздравяване до разглеждане от събранието на кредиторите са влезли в законна сила и не могат да бъдат преразглеждани въз основа на жалби от други лица – кредитори в производството по несъстоятелност. Техните права да разгледат, гласуват и приемат план за оздравяване възникват едва след позитивно произнасяне на съда по чл.701 ал.1 ТЗ и преди това не подлежат на съдебна защита. В производство по реда на чл.701 ТЗ не може да се прави паралел, както предлага частният жалбоподател, с разширяването на кръга на участие на кредиторите и синдика в други съпътстващи несъстоятелността спорни производства.
С оглед гореизложеното, съставът на Върховния касационен съд, ТК, ІІ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 455 от 05.11.2019 г. по ч.т.д.№ 684/2019 г. по описа на Пловдивския апелативен съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *