Определение №753 от 41228 по ч.пр. дело №673/673 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 753

С. 15.11.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 ноември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 673/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Л. България Е. Енд Ко” КД, [населено място], срещу определението на Софийски градски съд, ГО, ІV „Г” възз. с-в, № 12993 от 3.08.2012г. по ч.гр.д. № 8413/2012г., с което е оставена без разглеждане частната жалба на „Л. България Е. Енд Ко” КД срещу определението на Софийски районен съд, ГV, 34 с-в, от 12.03.2012г. в частта, с която е оставено без уважение искането за приемане за съвместно разглеждане на насрещни искове.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
Софийски районен съд е оставил без разглеждане предявения от „Л. България Е. Енд Ко” КД насрещен иск, заявен с молба от 20.10.2011г., като депозиран след преклузивния срок по чл. 211 ГПК.
В. съд е оставил без разглеждане частната жалба на „Л. България Е. Енд Ко” КД срещу определението на Софийски районен съд по съображения, че определението на първоинстанционния съд по допускане за разглеждане на насрещния иск не подлежи на инстанционен контрол. Това определение не попада в приложното поле на чл. 274, ал. 1 ГПК защото не прегражда по-нататъшното развитие на делото и не е предвидена възможност за самостоятелното му обжалване. Първоинстанционният съд не е длъжен да приеме насрещния иск за съвместно разглеждане дори и да са налице предпоставките за неговата допустимост.
Частната жалба е основателна.
Първоинстанционният съд е оставил без разглеждане предявения от „Л. България Е. Енд Ко” КД насрещен иск по съображения, че е депозиран след преклузивния срок по чл. 211 ГПК. Следователно частната жалба на „Л. България Е. Енд Ко” КД до въззивния съд, съдържаща доводи относно срока за предявяване на насрещния иск, е срещу определение по чл. 129, ал. 3 ГПК, а не по чл. 211 ГПК. В. съд не се е произнесъл по така заявения предмет на жалбата, поради което въззивното определение следва да се обезсили и делото да се върне на същия съд за произнасяне по частната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОБЕЗСИЛВА определението на Софийски градски съд, ГО, ІV „Г” възз. с-в, № 12993 от 3.08.2012г. по ч.гр.д. № 8413/2012г.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по частната жалба на „Л. България Е. Енд Ко” КД.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар