Определение №757 от 43081 по ч.пр. дело №2971/2971 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 757
гр. София, 12.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шести декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 2971/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на С. Х. Е. от [населено място] срещу частта от определение № 212 от 21.09.2017 г., постановено по т. д. № 484/2016 г. от състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, с която е оставена без разглеждане молбата на С. Х. Е. за отмяна на влязлото в сила решение № 394 от 30.10.2015 г. по ч. гр. д. № 483/2015 г. на Сливенски окръжен съд.
Частната жалбоподателка поддържа, че обжалваното определение е недопустимо и неправилно, поради което прави искане за неговата отмяна. Навежда оплакване, че първият състав на ВКС не е обсъдил доводите й за недопустимост на влязлото в сила съдебно решение, чиято отмяна е поискана с молбата по чл.306 ГПК, и не е преценил възможността да бъде отменено по реда на чл.303 и сл. ГПК влязло в сила съдебно решение, което е постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила за конституиране на страните в процеса и с което съдът се е произнесъл извън предмета на сезиране. В частната жалба са изложени подробни доводи в подкрепа на твърдяната недопустимост на влязлото в сила решение, предмет на молбата за отмяна, които са извън обхвата на производството по чл.274, ал.2, изр.1 ГПК.
В срока по чл.276, ал.1 ГПК не са подадени отговори от ответниците по частната жалба [фирма] – [населено място], [фирма] – [населено място] и [фирма] – [населено място].
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Частната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но по същество е неоснователна.
За да остави без разглеждане молбата на С. Х. Е. за отмяна по реда на чл.303 и сл. ГПК на влязлото в сила решение № 394 от 30.10.2015 г. по ч. гр. д. № 483/2015 г. на Сливенски окръжен съд, съставът на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, е приел, че като постановено в производство по чл.435 и сл. ГПК, в което е обжалвано и отменено постановление от 10.06.2015 г. на държавен съдебен изпълнител по изп. дело № 230/2014 г. на СИС при Сливенски районен съд за възлагане на недвижим имот, решението на Сливенски окръжен съд не подлежи на отмяна по реда на Глава 24 ГПК и молбата за отмяна е недопустима. Съдебният състав е мотивирал изводите си със задължителните указания в т.3 от Тълкувателно решение № 7/31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, с които е отречена допустимостта на молба за отмяна на влязло в сила решение на окръжен съд, постановено по жалба срещу действия на съдебния изпълнител.
Определението, с което е оставена без разглеждане молбата за отмяна, е допустимо и правилно.
Отмяната по чл.303 и сл. ГПК е процесуален способ за защита срещу влезли в сила актове на съда, които се ползват със сила на пресъдено нещо, но са неправилни на изчерпателно уредените в чл.303 и чл.304 ГПК основания. Решенията на окръжните съдилища, постановени в производство по чл.435 – чл.438 ГПК по повод на жалби срещу действия на съдебен изпълнител, не се ползват със сила на пресъдено нещо и поради това не могат да бъдат предмет на отмяна по реда на извънинстанционното производство, уредено в Глава 24 на действащия Граждански процесуален кодекс. Приложимостта на производството за отмяна по чл.303 и сл. ГПК към решенията на окръжните съдилища по чл.435 – чл.438 ГПК е отречена изрично с т.3 от Тълкувателно решение №7/2014 г. от 31.07.2014 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, на което се е позовал първият състав на ВКС, Търговска колегия. Според дадените с тълкувателното решение указания, задължителни за всички съдилища в Република България, решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител, не подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК. Решението на Сливенски окръжен съд, чиято отмяна е поискана от частната жалбоподателка, е постановено по жалба срещу постановление на съдебен изпълнител за възлагане на недвижим имот и с оглед задължителните указания на ОСГТК на ВКС не може да бъде предмет на отмяна по реда на Глава 24 ГПК, както правилно е прието в обжалваното определение. След като решението не подлежи на отмяна, молбата за отмяна е недопустима и законосъобразно е оставена без разглеждане.
Неоснователно е оплакването в частната жалба, че първият състав на ВКС не е обсъдил доводите в молбата за недопустимост на решението, чиято отмяна се иска, и че отмяната е приложима по отношение на недопустимите решения по чл.435 – чл.438 ГПК. Отмяната по Глава 24 ГПК е правен способ за преодоляване на силата на пресъдено нещо само на влезли в сила съдебни решения, които са неправилни поради наличие на изчерпателно уредените в чл.303 и чл.304 ГПК основания. Недопустимите решения са извън приложното поле на отмяната, а и в конкретния случай твърдяната недопустимост на решението, чиято отмяна е поискана, е без значение за преценката на допустимостта на молбата за отмяна, тъй като решението не се ползва със сила на пресъдено нещо и по тази причина не може да бъде предмет на отмяна.
По изложените съображения определението по т. д. № 484/2016 г. на ВКС, Търговска колегия, следва да бъде потвърдено в обжалваната част.
Мотивиран от горното и на основание чл.274, ал.2, изр.2 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 212 от 21.09.2017 г., постановено по т. д. № 484/2016 г. от състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, в обжалваната част, с която е оставена без разглеждане молбата на С. Х. Е. за отмяна на влязлото в сила решение № 394 от 30.10.2015 г. по ч. гр. д. № 483/2015 г. на Сливенски окръжен съд..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Определение №154 от 40212 по ч.пр. дело №11/11 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                       № 154Гр.София,03.02.2010 г.     ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в

Прочети »

Определение №476 от 39812 по ч.пр. дело №2096/2096 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                                                                      № 476                                           София, 30. 12. 2008г.                  Върховният касационен съд на Република България,ГК,ІІІ г.о.,в

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest