Определение №76 от 39953 по ч.пр. дело №257/257 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е
 
№ 76
 
София, 20 май 2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и девета година, в състав:
 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ                                                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА
                                                   СЕВДАЛИН МАВРОВ
                                                           
 
при участието на секретаря
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Красимир Харалампиев
ч.н.дело № 257/2009 година.
 
Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.
Постъпило е искане във Върховния касационен съд от Председателя на Районен съд-гр. Бяла Слатина за произнасяне по подсъдността на образуваното в същия съд нохд № 143/2009 год..
Прокурорът даде заключение, че искането е основателно. Налице са предпоставките на чл. 43 т. 3 от НПК, изложени и мотивирани в отделните разпореждания на определените съдии-докладчици по него за определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.
Върховният касационен съд на РБ, ІІІ-то н.о., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по нохд № 143/2009 год. на Провадийския районен съд е образувано по обвинителен акт на прокурор при Районна прокуратура-гр. Бяла Слатина по повдигнато обвинение срещу Г. Г. Х. за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 НК и срещу И. К. И. по обвинение за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 НК.
С оглед фактологията, посочена в обвинителния акт и съобразно правилата на местната и функционална подсъдност, компетентен да разгледа и реши делото е Районен съд-гр. Бяла Слатина.
С разпореждане от 09.04.2009 год. определеният съдия-докладчик е преценил, че с оглед на факта, че в качеството си на прокурор съпругата му Н. К. е участвала в досъдебното производство, той не може да участва в разглеждане на делото и се е отвел от него, на основание чл. 29, ал. 1, т. 7, вр. т. 2 и т.3 НПК.
Следващите четирима съдии-докладчици, на които делото е било възложено, с отделни разпореждания са си направили отводи на основание чл. 29, ал. 2 НПК, като последният от тях-Председателят на РС-Бяла Слатина е изпратил делото на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа, като изложил съображения, че са налице предпоставките за това по чл. 43, т. 3 от НПК.
В разпорежданията са изложени мотиви, че Г. Г. Х. е нотариус с район на действие РС-Бяла Слатина и с нея съдиите от същия съдебен район са в близки приятелски и колегиални отношения, които обстоятелства, биха могли да възбудят съмнение за евентуалната предубеденост на съдиите-докладчици или заинтересованост пряко или косвено от изхода на делото.
Изложените съображения са убедителни и поради невъзможност на съда да образува състав, искането за промяна на подсъдността и определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото е основателно и следва да бъде уважено.
На основание чл. 43, т. 3 от НПК, настоящият касационен състав намира, че делото следва да се възложи за разглеждане по подсъдност на Районен съд-Враца, който е с местонахождение в близост до Районен съд-Бяла Слатина, както и до основни транспортни възли, което е предпоставка, при своевременното призоваване на страните, делото да бъде разгледано в разумен срок.
С оглед на изложеното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, Върховният касационен съд
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ИЗПРАЩА нохд № 143/2009 год. по описа на Районен съд-Бяла Слатина за разглеждане от състав на РС-гр. Враца.
Препис от определението да се изпрати на РС-Бяла Слатина за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар