Определение №760 от 42675 по гр. дело №562/562 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 760

София, 01.11.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:
Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА БОЯН ЦОНЕВ
изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 53384 по описа за 2015 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
С решение № 1361 от 25.06.2015 г. по гр.д. № 1148/2015 г. на Софийски апелативен съд е отхвърлен иск с правно основание чл. 55, ал.1 ЗЗД за сумата 29955 лева, предявен от [фирма], [населено място] срещу [фирма], [населено място]. В решението е прието за установено, че между ищеца и лицето Л. П. С. са били сключени два договора за лизинг от 18.10.2007 г. и от 23.02.2008 г., които са били развалени от ищеца лизингодател поради неизпълнение от страна на лизингоприемателя Любима С. на задължението за изплащане на договорените лизингови вноски. За вземането си от изискуеми и просрочени задължения по договорите ищецът се е снабдил със заповеди за незабавно изпълнение по реда на чл. 417 ГПК; издадени са му били изпълнителни листове и образувано изпълнително дело № 1785/2010 г. при частен съдебен изпълнител Р. М. в [населено място]. По реда на чл. 510 ГПК, с постановление от 14.01.2014 г. съдебният изпълнител е възложил за събиране на ищеца взискател вземане на длъжника Любима П. С. от ответника по делото [фирма]. При така установените факти съдът е приел, че искът е неоснователен, тъй като ищецът като процесуален субституент на длъжника претендира осъждане в негова полза – предявената с исковата молба претенция е за присъждане на сумата 29955 лева в полза на ищеца, предявил иска в качеството на процесуален субституент на длъжника Л. С..
Касационни жалби против решението на Софийски апелативен съд са постъпили от [фирма], [населено място] и от Л. П. С.. Поддържа се, че обуславящият изхода на делото процесуалноправен въпрос следва ли съдът да даде указания за поправяне нередовности на исковата молба, за да се обезпечи постановяването на допустим съдебен акт по съществото на спора е разрешен в противоречие с Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк.д. № 1/2013 г. ОСГТК ВКС.
Ответникът по касационните жалби [фирма] с адрес на управление [населено място] счита, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че доводът за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по въпроса следва ли съдът да даде указания за поправяне нередовности на исковата молба, за да се обезпечи постановяването на допустим съдебен акт по съществото на спора е основателен. Повдигнатият процесуалноправен въпрос е разрешен в противоречие със задължителната съдебна практика – съгласно т. 5 от Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк.д. № 1/2013 г. ОСГТК ВКС, постановките на т. 4 от ТР № 1/2001 г. от 17.07.2001 г. по гр. д. № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС са актуални и при действието на ГПК от 2007 г. освен в хипотезите на нередовност на исковата молба поради противоречие между обстоятелствената част, в която се излагат твърдения, сочещи на правен интерес да се търси защита срещу определено лице, и петитума, насочен срещу друго лице, т.е. постановките на т. 4 от ТР № 1/2001 г. са актуални и в хипотеза, когато следва да се отстранят нередовности по отношение противоречиви твърдения кой е носителят на материалното право за парично вземане и в чия полза се претендира присъждането му.
Предвид изложеното, обжалваното въззивно решение на Бургаски окръжен съд следва да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК, воден от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 1361 от 25.06.2015 г. по гр.д. № 1148/2015 г. на Софийски апелативен съд.
УКАЗВА на [фирма], [населено място] в седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса по касационната жалба в размер на 599,10 лева, както и че при неизпълнение на указанията в срок касационната жалба ще бъде върната на основание чл. 286, ал.1, т.2 ГПК вр. с чл. 284, ал.3, т.4 ГПК.
При своевременно изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, делото да се докладва на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд за определяне дата за разглеждането му открито съдебно заседание с призоваване на страните.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар