Определение №78 от 40953 по гр. дело №1115/1115 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 78

С. 23.02.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 1115/2011 година

Постъпила е касационна жалба от Прокуратурата на Република България, подадена от И. М. – прокурор в Окръжна прокуратура [населено място], срещу въззивното решение на Плевенския окръжен съд, ГО, № 260 от 19.05.2011г. по в.гр.д. № 231/2010г., с което е потвърдено решението на Плевенския районен съд от 28.12.2010г. по гр.д. № 3853/2010г., постановено по иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 2 З. с цена на иска 5 000 лв.
Касационната жалбата е подадена чрез въззивния съд на 22.06.2011г. и е постъпила във ВКС на 28.07.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 28.07.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на Прокуратурата на Република България е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на Прокуратурата на Република България, подадена от И. М. – прокурор в Окръжна прокуратура [населено място], срещу въззивното решение на Плевенския окръжен съд, ГО, № 260 от 19.05.2011г. по в.гр.д. № 231/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар