Определение №783 от 41241 по ч.пр. дело №692/692 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 783

С. 28.11.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 ноември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 692/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на С. С. Г. от [населено място], срещу разпореждането на Пернишкия окръжен съд, от 22.03.2012г. по в.гр.д. № 700/2010г., с което е върната касационна жалба вх. № 11211 от 11.12.2011г., подадена от С. С. Г. против решението, постановено по в.гр.д. № 700 /2010г. на Пернишкия окръжен съд, конкретизирана с жалба вх. № 1320/22.02.2012г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 279 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С решение № 9 от 10.01.2011г. по гр.д. № 700/2010г. на Пернишкия окръжен съд е потвърдено решение № 16 от 25.02.2010г. по гр.д. № 20/2009г. на Радомирския районен съд, с което е допусната съдебна делба на описаните в решението недвижими имоти.
Съобщението за постановеното въззивно решение е получено лично от С. С. Г. на 21.01.2011г.
В едномесечния срок за обжалване е постъпила касационна жалба от С. Г. /вх. № 1007/17.02.2011г./, която е била оставена без движение и поради неотстраняване на нередовността й е върната с разпореждане № 501/30.03.2011г. на Пернишкия окръжен съд. Връщането на касационната жалба е съобщено на жалбоподателката на 15.04.2011г. Последвали са няколко нови жалби от С. Г., които са върнати със съответните разпореждания.
Поредната жалба вх. № 11211/11.12.2011г. на С. Г. е оставена без движение за посочване против кой съдебен акт е подадена. След извършеното с жалба вх. № 1320/22.02.2012г. уточнение, че се обжалва въззивното решение по гр.д. № 700/2010г. на Пернишкия окръжен съд, жалбата като просрочена е върната.
Разпореждането е правилно.
Както бе посочено по-горе съобщението за въззивното решение е получено лично от С. С. Г. на 21.01.2011г. Жалбата с вх. № 11211/11.12.2011г. е подадена след изтичане на едномесечния срок по чл. 283 ГПК, поради което правилно е върната като просрочена.
По изложените съображения разпореждането на Пернишкия окръжен съд следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Пернишкия окръжен съд от 22.03.2012г. по в.гр.д. № 700/2010г., с което е върната касационна жалба вх. № 11211 от 11.12.2011г., подадена от С. С. Г. против решението, постановено по в.гр.д. № 700 /2010г. на Пернишкия окръжен съд, конкретизирана с жалба вх. № 1320/22.02.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар