Определение №79 от 41351 по гр. дело №3073/3073 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
Определение по т.д.№ 641/2006 год. на ВКС-ТК, І т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 79

С., 18.03.2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Таня Райковска
Членове: Дария Проданова
Тотка Калчева

като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д.N 209 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.248 ГПК.
Постъпила е на 19.02.2013 год. молба от [фирма] – ответник в производството по чл.47 ЗМТА, който твърди, че с Решението си от 05.02.2013 год. с което молбата за отмяна на В. и С. М. за отмяна на арбитражно решение е оставена без уважение, ВКС не се е произнесъл по искането му за присъждане на разноски, въпреки, че то е направено своевременно с отговора на исковата молба.
Препис от молбата е изпратен на ответниците по реда на чл.248 ал.2 ГПК. Няма постъпил отговор в 1-седмичния срок от получаването на преписа.
Като взе предвид искането и извърши проверка по делото, съдебният състав констатира, че молбата е допустима и основателна.
С Решение № 5 от 05.02.2012 год., съставът на ВКС-ТК действително е пропуснал да се произнесе по присъждането на разноски за настоящата инстанция в полза на ответника. Разноските са били поискани своевременно. С отговора на молбата по чл.47 ЗМТА ответникът [фирма] е поискал присъждането на юрисконсултско възнаграждение. В проведеното на 28.01.2013 год. ответната страна е била представлявана от юрисконсулт с редовно пълномощно..
Предвид на горното като счете, молбата за основателна, ВКС – Търговска колегия, І т.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА на основание чл.248 ГПК В. А. М. с ЕГН-[ЕГН] и С. И. М. с ЕГН-[ЕГН] да заплатят на [фирма] с[ЕИК] сумата 100 лв. (сто лева), представляваща направени по делото разноски пред настоящата.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар