Определение №8 от 40912 по ч.пр. дело №442/442 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

3
Определение на Върховния касационен съд ІІІ г.о. Стр.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 8

С., 4.01.2012 год.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в закрито заседание на тридесети декември две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
Членове: Л. БОГДАНОВА
С. ДИМИТРОВА

като изслуша докладваното от съдията Б. ч.гр.д.N 666 по описа за 2011 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Г. Т. П. от [населено място] срещу разпореждане № 4735 от 10.10.2011 год. по гр.д.№ 359/2011 год. на Бургаския окръжен съд, с което са върнати касационни жалби вх. № 10088/ 3.08.2011 г. и № 12642/6.10.2011 г. срещу въззивно решение № V-44 от 15.04.2011 год. постановено по същото дело.
От ответната страна не е постъпил писмен отговор на частната жалба.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение намира, че частната жалба е подадена в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна, поради следното:
С обжалваното разпореждане Бургаския окръжен съд е върнал подадените от частния жалбоподател касационни жалби.
Г. Т. П. е обжалвал постановеното решение № V-44 от 15.04.2011 г. на Бургаски окръжен съд по гр.д. № 359/2011 г., с което е потвърдено решение № 1830/13.12.2010 г. по гр.д. № 5797/2010 г. на Бургаския районен съд, с което е отхвърлен искът му срещу [фирма], [населено място] за сумата 835.75 лв. С определение № 3472 от 18.07.2011 г. въззивният съд е върнал постъпилите на 19.05.2001 г. и 27.05.2011 г. касационна жалба и допълнение, тъй като цената на иска е 835.75 лв. и съобразно разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решения по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. Препис от определението е връчен лично на жалбоподателя на 28.07.2011 г. На 3.08.2011г. жалбоподателят е депозирал нова касационна жалба вх. № 10088 от 3.08.2011 г. срещу въззивното решение. С разпореждане № V-4510 от 21.09.2011 г. същата е оставена без движение с указания жалбоподателят да уточни акта който обжалва- определението за връщане на касационната жалба или въззивното решение, като в последния случай жалбата ще бъде върната, тъй като такава жалба вече е била подадена и върната. Препис от това разпореждане жалбоподателят е получил на 30.09.2011 г. На 6.10.2011 г. е депозирана нова касационна жалба вх. № 12642, с която отново се обжалва въззивното решение. С обжалваното разпореждане двете касационно жалби са върнати.
Разпореждането е правилно.
Съгласно императивната разпоредба на чл.280, ал.2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решения по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. за гражданските дела. Цената на предявения иск с правно основание чл.55, ал.1, т.3 ЗЗД е 835.75 лв. Тази сума, обосновава извода на съда, че обжалването пред касационната инстанция на решението на въззивния съд е недопустимо. Възприетото от въззивния съд по отношение на недопустимостта на касационното обжалване, на основание чл. 280, ал. 2 от ГПК е правилно, като постановеното определение, с което се връщат касационните жалби следва да се потвърди.
Доводите на частния жалбоподател във връзка с правилността на въззивното решение не следва да се обсъждат, тъй като същото съгласно чл.280, ал.2 ГПК не подлежи на касационно обжалване.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4735 от 10.10.2011 год. по гр.д.№ 359/2011 год. на Бургаския окръжен съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар