Определение №80 от 43875 по ч.пр. дело №8/8 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 80

гр. София, 14.02.2020 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на седми февруари през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 8 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.
Подадена е частна жалба от „Аеропак Инженеринг“ООД срещу определение № 3046/24.09.2019г. по ч.гр.д. № 4320/2019г. на Софийски апелативен съд, с което е оставена без разглеждане частна жалба на частния жалбоподател срещу разпореждане № 3941/26.03.2019г. по т.д. № 3187/2016г. на СГС.
В частната жалба се излагат съображения за нищожност и неправилност на обжалваното определение. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото на САС за продължаване на съдопроизводствените действия.
Настоящият състав на ВКС намира, че частната жалба е допустима – подадена от надлежна страна в срока по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл.274, ал.2 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.
Производството по ч.гр.д. №4320/2019г. на Софийски апелативен съд е иницирано от настоящия частен жалбоподател с частна жалба срещу срещу разпореждане № 3941/26.03.2019г. по т.д. № 3187/2016г. на СГС. С последното СГС, като администриращ съд по частна жалба вх. № 39356/22.03.2019г. от „Аеропак Инженеринг“ООД срещу определение № 1214/28.02.2019 г., по т.д. № 3187/2016г. на СГС, е постановил, че „ с определение от 28.02.2019г. съдът е указал на ответника, че същото не подлежи на обжалване. Видно от отбелязванията по делото, препис от определението е изпратен на ответника – да се изиска справка относно връчването на преписа, с оглед преценка подадена ли е жалбата в седмичен срок от връчването. По допустимостта на жалбата – компетентен да се произнесе е САС.“
С оглед на това съдържание на разпореждане № 3941/26.03.2019г. по т.д. № 3187/2016г. на СГС въззивният съд е заключил, че същото не е преграждащо по своя характер, и не подлежи на обжалване на осн. чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, нито възможността за обжалване на този тип съдебни актове е изрично предвидена, за да е налице хипотеза на обжалваемост по чл.274, ал.1, т.2 от ГПК. Ето защо, поради липса на възможност за самостоятелен инстанционен контрол на обжалваното разпореждане №3941/26.03.2019 г., частната жалба вх.№54451/22.04.2019 г. е недопустима, и следва да се остави без разглеждане.
Настоящият състав на ВКС прави следните правни изводи:
Атакуваното определение на САС не е нищожно. Съдържа ясни и категорични мотиви относно приетото от съда становище, че обжалваното разпореждане според правния си характер не попада в нито една от допустимите хипотези по чл.274 , ал.1 ГПК на подлежащ на въззивен контрол съдебен акт.
Обжалваемостта на съдебните актове винаги е предмет на изрична регламентация с императивни процесуални норми. Такава регламентация по отношение на актовете на окръжните съдилища като първа инстанция е предвидена в чл.274, ал.1 ГПК, като правото на частна жалба е обусловено от наличието на общите предпоставки, установени в чл. 274, ал. 1 ГПК – преграждащ характер на определението или изрично предвидена в закона възможност за обжалването му.
По отношение на разпореждане № 3941/26.03.2019г. по т.д. № 3187/2016г. на СГС не е налице нито една от посочените предпоставки. Разпореждането не въздейства преграждащо върху развитието на производството по частна жалба вх. № 39356/22.03.2019г. от „Аеропак Инженеринг“ООД срещу определение № 1214/28.02.2019 г. по т.д. № 3187/2016г. на СГС. Със същото разпореждане се изисква справка относно връчването на препис от цитираното определение, с оглед дължимата от СГС като администриращ на осн. чл.275 , ал.2 ГПК съд преценка дали е спазен преклузивният срок за подаване на частната жалба. Това разпореждане не представлява произнасяне относно допустимостта на частната жалба и за връщане на последната, т. е. не е осъществена хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. Не е налице и изрично предвидена в закон възможност да се обжалва акт на администриращия съд, който е само подпомага извършването на служебната проверка за спазване на срока за подаване на частна жалба.
Процесуалните правила, с оглед спазване на принципите за законност, служебно начало при извършване на необходимите процесуални действия и проверка допустимостта на извършваните от страните процесуални действия, за равенство на страните в процеса, не подлежат на разширително тълкуване от прилагащия ги съд.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3046/24.09.2019г. по ч.гр.д. № 4320/2019г. на Софийски апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.