Определение №80 от по гр. дело №4838/4838 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 80
 
София, 29.01.2010 г.
 
В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ  гражданско   отделение,  в  закрито  заседание  на двадесет и трети ноември, две хиляди и девета година в състав:
 
                                             Председател:     ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
                                                      Членове:     СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
                                                                          ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА                
 
изслуша докладваното от съдията Здравка  Първанова гр. дело № 1086/2009г.
                                    Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. К. К., гр. Г., срещу въззивно решение от 16.06.2009г. по гр. дело № 75/2009г. на Габровския окръжен съд. В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК въззивният съд се е произнесъл по процесуалноправен въпрос относно прилагането на чл.133 ГПК, след изтичане на срока по чл.131 ГПК. Конкретно се сочи въпрос дали се преклудират правата на ответника по чл.133 ГПК, има ли право ищецът в първото по делото заседание да поясни и допълни исковата си молба, както и да представи доказателства във връзка с направените оспорвания от ответника. Произнасянето по този въпрос е в хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК – основание за допускане на касационно обжалване.
Ответникът по касация „М” А. ,гр. Габрово, оспорва жалбата и счита, че не следва да се допуска касационно обжалване в становище по чл.287, ал.1 ГПК.
Касационната жалба е депозирана в срока по чл.283 ГПК и отговаря на изискванията на чл.284 ГПК.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
С обжалваното решение е отменено решение № 644/19.12.2008г. по гр.д. № 846/2007г. на Габровския районен съд в частта, с която е уважен предявеният от А. К. срещу „М” А. иск с правно основание чл.108 ЗС и в частта, с която е уважен иск с правно основание чл.59 ЗЗД за сумата 4 891,05 лева. По реда на чл.271 ГПК е отхвърлен предявеният от А. К. срещу „М” А. иск с правно основание чл.108 ЗС за предаване владението на 8,74% ид.ч. от бивше дворище пл. №4304в, кв.187 по плана на Габрово с площ 1026 кв.м., както и искът с правно основание чл.59 ЗЗД за заплащане на обезщетение в размер на 4891,05 лева.
Въззивният съд е приел, че ищецът, който твърди,че ответникът ползва и държи процесния имот,вкл.и за исковия период, трябва съобразно разпределението на доказателствената тежест в процеса да проведе пълно доказване на тези факти.
Поставените в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК процесуални въпроси са съществени за изхода на делото. Те са релеванти за решаващите изводи относно изпълнената в процеса доказателствена тежест и касаят прилагането на правилата на чл.133 ГПК относно последиците от неподаването на отговор и становище от ответника и възможността да направи това по-късно. Оттук релевантен е и въпросът за правомощията на въззивния съд да не възприеме наличието на преклузия по чл.133 ГПК, приложена от първоинстанционния съд, както и обусловеният от разрешението на този въпрос, въпрос за процесуалната възможност на ищеца да представи нови доказателства. Разрешението на тези въпроси са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
С оглед горното следва да се приеме, че е налице хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане касационно обжалване на решението.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение от 16.06.2009г. по гр. дело № 75/2009г. на Габровския окръжен съд.
УКАЗВА на А. К. К., гр. Г., да внесе държавна такса по сметка на ВКС за разглеждане на касационната жалба в размер на 170 лева и да представи вносен документ.
След представяне на вносен документ за платена държавна такса делото да се докладва на Председателя на ІІ г.о. на ВКС за насрочване в открито заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар