Определение №801 от 40716 по гр. дело №282/282 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 801
С. 22.06.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 14 юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 282/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на двете страни по делото.
Ищецът В. К. К. от [населено място] чрез пълномощника си адв. К. Д. обжалва въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 552 от 24.11.2010г. по в.гр.д. № 638/2010г., в частта, с която е отхвърлен искът му за разликата над 1909,52 евро до 2 443 евро и за 158 щатски долара, представляващи неизплатени командировъчни пари.
Ответникът [фирма] [населено място] чрез пълномощника си юрисконсулт Д. П. обжалва въззивното решение в частта, с която претенцията е уважена за сумата 1909,52 евро.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационните жалби са подадени в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирани лица, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и са процесуално допустими.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното решение Върховният касационен съд, трето г. о., взе предвид следното:
За да уважи иска по чл. 215 КТ в посочения по-горе размер въззивният съд е приел, че дадените от ВКС с решението по гр.д. № 3034/2008г. указания по прилагането на материалния закон са задължителни за съда, на който делото се връща за ново разглеждане. Съобразно тези указания и заключението на вещо лице съдът е определил дължимите на ищеца командировъчни пари на основание чл. 31 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и приложение № 3.
1. Ищецът В. К. К. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК по материалноправния въпрос за кръга от лицата, спрямо които се отнася определението „персонал” по смисъла на чл. 31 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
По поставения от касатора въпрос е допуснато касационно обжалване при предходното касационно обжалване по жалба на ответника. С постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение № 147/21.04.2010г. по гр.д. № 3034/2008г. ІІІ г.о. ВКС е даден отговор на въпроса дали водач на автомобил, извършващ превоз на товари зад граница, попада в кръга на лицата, част от „персонал”, съгласно легалното определение, дефинирано в § 1, т. 3 от ДР на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, с оглед приложението на чл. 31 от същата Наредба, препращащ към приложение № 3. Съгласно ТР № 1/2009г. решението на ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК по уеднаквяване на съдебната практика и за точното прилагане на закона и развитието на правото, е задължително и се включва в обхвата на т. 1 на чл. 280 ГПК.
По изложените съображения въззивното решение не следва да се допусне до касационно обжалване по касационната жалба на В. К..
2. Ответникът [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по прилагането на чл. 31 Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и приложение № 3. Не е формулиран ясно материалноправен въпрос. От съдържанието на касационната жалба е видно, че жалбоподателят намира за правилно определянето на размера на командировъчните пари въз основа на Вътрешните правила на дружеството.
Относно приложимия закон за определяне на командировъчните пари, с посоченото по-горе решение на ВКС е прието, че приложимата норма по отношение на персонала на сухоземни транспортни средства е чл. 31 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като размерът на командировъчните пари се изчислява по правилата на приложение № 3 към което препраща същата норма. Съгласно ТР № 2/2004г. ОСГТК на ВКС оплакванията, които са били игнорирани като неоснователни, както и незаявените такива се преклудират и не могат да бъдат заявени при повторното касационно обжалване.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на решението на Русенския окръжен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 552 от 24.11.2010г. по в.гр.д. № 638/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар