Определение №801 от 41995 по ч.пр. дело №1554/1554 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 801

[населено място], 22.12.2014 година

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА – съдия – докладчик по ч. т. дело № 1554 по описа за 2014г. на Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и четиринадесета година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпили са частна жалба с вх. № 7052/01.08.2014г. от [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] и частна жалба с вх. № 9120/21.10.2014г. от [фирма], [населено място] срещу определение № 462 от 08.07.2014г. по ч. т. дело № 1554/2014г. на ВКС, ТК, Второ отделение, с което са оставени без разглеждане подадените от тях частни касационни жалби срещу определение № 401/04.03.2014г. по в. ч. т. дело № 227/2014г. на Пловдивски апелативен съд.
С разпореждане от 18.08.2014г. частна жалба с вх. № 7052/01.08.2014г. на [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] е оставена без движение за внасяне в едноседмичен срок от съобщението на държавна такса в размер 15 лв. по сметка на ВКС. В определения срок частните жалбоподатели са внесли дължимата държавна такса и с молба вх. № 8457/01.10.2014г. са представили по делото платежното нареждане, поради което препис от частната жалба е връчена на другата страна и [фирма] е представило отговор. Частната жалба следва да се докладва за образуване на частно търговско дело пред друг тричленен състав.
С разпореждане от 21.10.2014г. частна жалба с вх. № 9120/21.10.2014г. на [фирма], [населено място] е оставена без движение и на частния жалбоподател е предоставен едноседмичен срок от съобщението, в който да представи платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер 15 лв., като са дадени указания, че в противен случай частната жалба ще бъде върната. Видно от опитите за връчване на разпореждането на частния жалбоподател на последния вписан в търговския регистър адрес на управление /гр. П.,[жк], [улица], комплекс К. – лукс/ на 28.10.2014г. и 17.11.2014г., [фирма] е напуснало адреса на управление, не е оставило представител и на адреса се намира друго дружество. Изпратено е съобщение и на адрес [населено място], [улица], от където същото е върнато в цялост с отбелязване, че на адреса няма такава фирма и повечето стаи са офиси на адвокати. С оглед изложените фактически констатации, настоящият съдебен състав счита, че приложение намира разпоредбата на чл. 50, ал. 2 ГПК и съобщението следва да се счита редовно връчено. В предоставения от съда срок и до настоящия момент платежен документ за внесена дължима държавна такса по сметка на ВКС не е представен.
Поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности на частната жалба с вх. 9120/21.10.2014г. на основание чл. 275, ал. 2 във връзка с чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК същата следва да бъде върната на частния жалбоподател.
Водим от горното, съдията – докладчик по ч. т. дело № 1554/2014г. на Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение ВКС на РБ, ТК, Второ отделение

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на [фирма], [населено място] частна жалба с вх. 9120/21.10.2014г. срещу определение № 462 от 08.07.2014г. по ч. т. дело № 1554/2014г. на ВКС, ТК, Второ отделение.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС, ТК в едноседмичен срок от съобщаването му на частния жалбоподател.
Частна жалба с вх. № 7052/01.08.2014г. на [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] да се докладва за образуване на ч. т. дело на друг състав съгласно разпореждането на Председателя на Второ отделение на ТК на ВКС от 09.10.2014г.

СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.