Определение №804 от 41806 по гр. дело №1718/1718 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 804

С. 16.06.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 10 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 1718/2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Министерство на правосъдието, подадена от пълномощника гл. юрисконсулт Л. Д., срещу въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, ІV с-в, № 2221 от 05.11.2013г. по в.гр.д. № 2172/2013г., с което е потвърдено решението на Девинския районен съд, № 27 от 21.02.2013г. по гр.д. № 451/2010г. в частта, с която Министерство на правосъдието е осъдено да заплати на основание чл. 49 във вр. чл. 45 ЗЗД на А. Я. К. и С. Г. Банков обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени чрез издаване на документ с невярно съдържание от съдия по вписванията К. Й. М..
Ответникът по касация Район Приморски, [община] в подаденото писмено възражение изразява становище за неоснователност на жалбата.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима. За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от А. Я. К. и С. Г. Банков срещу Министерство на правосъдието искове за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени чрез издаване на удостоверение /за липса на тежести върху недвижим имот/ с невярно съдържание от съдия по вписванията, въззивният съд е приел, че справката е следвало да се извърши не по адрес на имота, а по данни на лицата придобили собствеността, при което би могло да се проследи и историята на всички продажби. За да се направи справка в книгите за вписванията за един недвижим имот, преди всичко намира се в азбучния указател името на лицето, което се посочва за собственик на този имот, ако има партида, и по името на това лице се намира номерът на тома от партидната книга и страницата на неговата партида в тая книга, а от партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справка, и в кои томове и под какви номера те са вписани. Приел е, че наличната програма и към онзи момент е позволявала проследяването на историята на имота и най-вече на допусната грешка при изписване на етажността, която е една от основните причини за причинените вредни последици.
К. Министерство на правосъдието счита, че са налице основанията за касационно обжалване на въззивното решение по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради това, че въззивният съд се е произнесъл по материалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Такъв въпрос обаче не е посочен. Развити са съображения, че въпреки неоспоримите доказателства за липса на вина в служителя на Агенция по вписванията и констатациите на съда за немарливо изпълнение на задълженията от страна на служителя в общината, съдът е приел, че МП следва да отговаря за вреди, причинени от действията на съдия по вписванията.
ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение, тъй като макар и обозначена като „мотиви по допустимост на обжалването по чл. 280 ГПК” нито тази част от касационната жалба, нито останалата й част съдържат материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Изложени са оплаквания за неправилност на съдебния акт, които съставляват касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК, но не са основание за допускане на касационно обжалване. Съгласно дадените с т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС разяснения, материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Съгласно посоченото по-горе ТР касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, ІV с-в, № 2221 от 05.11.2013г. по в.гр.д. № 2172/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар