Определение №805 от 41806 по гр. дело №1108/1108 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 805

С. 16.06.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 27 май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1108/2014 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. Г. Г., срещу въззивното решение на Шуменския окръжен съд от 5.12.2013г. по в.гр.д. № 544/2013г., с което е отменено решението на Шуменския районен съд, № 279 от 1.04.2013г. по гр.д. № 3871/2012г., с което са отхвърлени предявените от Н. А. К. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, и вместо него с въззивното решение исковете са уважени.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от Н. А. К. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че е извършено реално съкращаване на щата за заеманата от ищеца длъжност “шофьор на товарен автомобил” от 20 бр. на 12 бр., но работодателят не е доказал, че е извършил подбор по законоустановените критерии и че това е станало преди уволнението на ищеца, както и обективното съответствие на оценките по отделните показатели на обективно проявените професионални качества и квалификация на оценяваните работници. Документирането на подбора не е задължително и доказването му пред съда може да стане с всички доказателствени средства, като законът не предвижда начин и форма за извършването на подбора. Извършването на подбор по реда на чл. 329 КТ може да се докаже и с документирането му в протокол, съставен от комисия, както е в настоящият случай, но този протокол е частен свидетелстващ документ, който не се ползва с обвързваща съда материална доказателствена сила. Установеното в него е оспорено от ищеца с допълнителната му молба, депозирана преди първото по делото съдебно заседание, поради което за да се вземат предвид описаните в протокола констатации, те следва да се докажат с допустимите процесуални правни средства. При оспорване на констатациите в протокола за подбор, отразените в него обстоятелства подлежат на пълно доказване от работодателя, чрез разпит на свидетели или прилагането на други доказателствени средства, с оглед на установяване на действителните качества на включените в подбора лица, което в случая не е сторено.
К. [фирма] не е формулирал въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК, но от съдържанието на изложението може да формулира процесуалноправният въпрос нарушил ли е съдът диспозитивното начало в процеса и равенството на страните като е извършил служебна преценка относно правилността на подбора при положение, че ищецът не е въвел никакви твърдения за това и нито една от двете съдебни инстанции не е изпълнила задължението си по чл. 146, ал. 2 ГПК – при разпределянето на доказателствената тежест да укаже на страната за които факти не сочи доказателства. Прилага съдебна практика и моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.
ВКС намира, че така формулираният въпрос съдържа условия, които не съответстват на данните по делото, поради което въпросът не е от значение за решаването на делото. За да извърши проверка на законосъобразността на извършения подбор, въззивният съд се е позовал на молбата /становище по отговора на исковата молба/ на ищеца от 06.03.2012г., с която същият е оспорил автентичността, верността и датата на приложения към отговора на исковата молба протокол за извършен подбор, както и на останалите представени от ответника документи. При тези данни въззивният съд не се е произнесъл служебно по верността на извършените от работодателя оценки на включените в подбора лица, а в съответствие с указанията в ТР № 3/2012г. ОСГК на ВКС. С доклада по делото първоинстанционният съд е указал на ответника /касатор/, че следва да докаже извършването на подбор съгласно чл. 329 КТ.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Шуменския окръжен съд от 5.12.2013г. по в.гр.д. № 544/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар