Определение №81 от 42069 по гр. дело №6066/6066 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 81

С., 06.03.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: И. Папазова
М. Русева

като разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 6066/2014 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по подадена от Р. П. В. от [населено място], чрез пълномощника й адв. А. В., молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК на влязлото в сила решение № 2353/29.03.2013г. по в.гр.д. № 245/2008г. на Софийски градски съд, ГО, ІІ-В с-в, с което е отменено решението на Софийски районен съд, 26 с-в, от 26.07.2007г. по гр.д. № 2633/2005г. и вместо него с въззивното решение е разпределено на основание чл. 32, ал. 2 ЗС ползването на описания в решението недвижим имот между съсобствениците Т. В. Д. и К. С. Д. и Р. П. В..
Върховният касационен съд, състав на трето г.о., намира молбата за отмяна за процесуално недопустима поради следните съображения:
Молителката е посочила като основание за отмяна на влязлото в сила решение чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК „тъй като за същото основание е заведено ново дело на основание чл. 32, ал. 2 ЗС, както и че между същите страни има вече решен същия спор.” Не е посочила с кое съдебно решение е разрешен същия спор между страните по делото, нито представя такова решение. Представени са копия от постановените по настоящото дело решения, решение № 1301/25.10.1994г. по гр.д. № 1963/1994г. ВС /с което по реда на преглед по реда на надзора е обезсилено решение от 14.05.93г. по гр.д. № 2742/91г. СГС и е прекратено производството по делото/ както и решения, постановени в административно производство с предмет законосъобразността на заповед по чл. 91, ал. 1 АПК. Молбата не съдържа конкретни твърдения, не са приложени и писмени доказателства, които да обосновават хипотезата на чл. 303 ал. 1 т. 4 ГПК – между същите страни, за същото искане и на същото основание да е постановено преди него друго влязло в сила решение, което противоречи на решението, предмет на молбата за отмяна. Изложените в молбата за отмяна доводи и съображения за незаконосъобразност на решението, чиято отмяна се иска, не могат да бъдат обсъждани в настоящото извънинстанционно производство.
При това положение не може да се приеме, че молителят е посочил конкретно и точно основание за отмяна на влязлото в сила решение. Липсата на доказателства за постановяване на друго влязло в сила решение със същия предмет между същите страни, не дава възможност да се провери и спазен ли е срокът по чл. 305 ал. 1 т. 4 ГПК. Решението, чиято отмяна се иска е влязло в сила на 03.02.2014г. с постановяване на определение № 49/03.02.2014г. по гр.д. № 248/14г. І г.о. ВКС, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение. Молбата за отмяна е подадена на 09.05.2014г. Следователно, при липса на данни за друго влязло в сила след 03.02.2014г. решение между същите страни със същия предмет, молбата за отмяна е и просрочена.
По изложените съображения, тъй като подадената от Р. П. молба не съдържа точно и коректно формулирани основания за отмяна по см. на чл. 303 ал. 1 ГПК и не се представят доказателствата, които ги установяват, както и поради подаването й след законовия тримесечен срок, молба за отмяна следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Р. П. В. от [населено място], чрез пълномощника й адв. А. В., молба вх. № 1019015/09.05.2014г. за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК на влязлото в сила решение № 2353/29.03.2013г. по в.гр.д. № 245/2008г. на Софийски градски съд, ГО, ІІ-В с-в.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар