Определение №81 от 42849 по ч.пр. дело №1274/1274 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 81
гр. София, 24.04.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 859/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по касационна жалба на [фирма] със седалище в [населено място] срещу въззивно решение № VІ-127 от 23.12.2016 г., постановено по в. гр. д. № 1798/2016 г. на Бургаски апелативен съд. С посоченото решение е потвърдено решение № 132 от 29.07.2016 г. по гр. д. № 641/2015 г. на Районен съд – Поморие, поправено по реда на чл.247 ГПК с решение № 146 от 17.09.2016 г. по същото дело, с което е осъдено [фирма] да предаде на основание чл.233, ал.1 ЗЗД на СО на К. при [фирма] държането на нает с прекратен на 06.10.2016 г. договор за наем от 24.06.2008 г. недвижим имот, находящ се в [населено място] – почивна база в [населено място], м. „Косата”, състояща се от 27 бунгала, столова, кухня, барче, гараж и административна сграда, ведно с находящото се в почивната станция имущество /оборудване/ по приложен опис на дълготрайни активи, както и движими вещи, посочени в решението, придобити по време на действие на договора за наем; Присъдени са разноски по делото.
В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение и се прави искане за отмяната му. Допускането на касационно обжалване се поддържа на основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, обосновано в изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.
С молба вх. № 4091/11.04.2017 г. касаторът [фирма] е направил искане за спиране на изпълнението на въззивното решение на основание чл.282, ал.2 ГПК след определяне на размера на подлежащото на внасяне обезпечение.
Ответникът по касация СО на К. при [фирма] – [населено място], изразява становище за недопускане на въззивното решение до касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба по съображения в писмен отговор от 04.04.2017 г.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото, констатира следното :
С разпоредбата на чл.280, ал.2, т.1 ГПК, обн. в ДВ бр.50/03.07.2015 г., в сила от 07.07.2015 г., са изключени от обхвата на касационното обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела.
Предмет на обжалване с касационната жалба е решение на въззивен съд по търговско дело, с което са разгледани обективно съединени осъдителни искове, първият от които с цена 15 646.64 лв., равностойни на 8 000 евро, определена по правилото на чл.69, ал.1, т.5 ГПК върху сбора от наемните вноски за една година /чл.6, ал.1 от договора за наем/, а вторият с цена 5 000 лв., определена от първоинстнционния съд по реда на чл.70, ал.3 ГПК с разпореждане № 603/29.03.2016 г. Предвид цената на исковете, която е под предвидения в чл.280, ал.2, т.1 ГПК минимален праг за достъп до касационно обжалване по търговски дела, въззивното решение не подлежи на касационно обжалване и подадената срещу него касационна жалба следва да се остави без разглеждане като недопустима. Неправилните указания на въззивния съд относно възможността за касационно обжалване на въззивното решение са без значение за допустимостта на касационната жалба, тъй като обжалваемостта на решението е изрично изключена от закона – чл.280, ал.2, т.1 ГПК.
Поради недопустимостта на касационната жалба искането за спиране на изпълнението на въззивното решение на основание чл.282, ал.2 ГПК и следва да се остави без уважение.
Мотивиран от горното и на основание чл.280, ал.2, т.1 ГПК /ДВ бр. 50/2015 г./ Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на [фирма] със седалище в [населено място] срещу въззивно решение № VІ-127 от 23.12.2016 г., постановено по в. гр. д. № 1798/2016 г. на Бургаски апелативен съд.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на [фирма] – [населено място], за спиране на изпълнението на въззивно решение № VІ-127 от 23.12.2016 г., постановено по в. гр. д. № 1798/2016 г. на Бургаски апелативен съд, на основание чл.282, ал.2 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, само в частта за оставяне на касационната жалба без разглеждане, а в останалата част не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар