Определение №810 от 41619 по ч.пр. дело №7395/7395 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 810

С., 11.12.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 10 декември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 7395/2013 година

Производството е образувано по частна жалба на Л. А. С. от [населено място], приподписана от адв. М. Б., срещу определението на Върховния касационен съд, ІV г.о., № 956 от 19.07.2013г. по гр.д. № 3192/2013г., с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд от 11.01.2013г. по гр.д. № 12184/2012г.
Частната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Определение на Върховния касационен съд, постановено по реда на чл. 288 ГПК, не подлежи на обжалване. В разпоредбата на чл. 288 ГПК не е предвидена обжалваемост на определението, то не е и от категорията определения по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, преграждащи по нататъшното развитие на делото. Определението с което не се допуска касационно обжалване на въззивното решение няма за предмет допустимостта на касационното обжалване по смисъла на чл. 286, ал. 1 ГПК, а достъпа до касационно обжалване, който е предоставен на преценката на касационната инстанция, осъществявана въз основа на критериите за селекция на касационните жалби по чл. 280, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения частната жалба следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л. А. С. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІV г.о., № 956 от 19.07.2013г. по гр.д. № 3192/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар