Определение №812 от 41619 по ч.пр. дело №7138/7138 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 812

С., 11.12.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 10 декември две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 7138/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. Р. Ю. от [населено място], приподписана от адв. Е. Г., срещу въззивното определение на Софийски градски съд, ТО, VІ-8 с-в, № 21186 от 28.01.2013г. по в.ч.гр.д. № 14749/2012г., с което е оставена без уважение частната жалба на Т. Р. Ю. срещу разпореждането на СРС за издаване на изпълнителен лист по гр.д. № 13020/2011г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
Със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 05.10.2011г. по гр.д. № 13020/2011г. Софийски районен съд, 117 с-в, е разпоредил длъжниците Русин Ц. Н. и Т. Р. Ю. да заплатят разделно на кредитора [фирма] сумата 9045,12 лв. потребена топлинна енергия през периода м. 01.2000г. до м. 08.2008г., ведно с лихвата и разноските, за която сума след влизането на заповедта в сила да се издаде изп. лист. С разпореждане от 06.04.2012г. е постановено издаване на изп. лист.
В. съд е оставил без уважение частната жалба на Т. Р. Ю. срещу разпореждането на СРС за издаване на изпълнителен лист. Приел е за неоснователни доводите на частния жалбоподател, че задължението е солидарно поради което подаденото от Русин Н. възражение срещу заповедта е породило действие и по отношение на него. Изложил е съображения, че частната жалба на Русин Н. срещу определението за издаване на изп. лист е върната като нередовна, но освен това длъжниците не са солидарно отговорни съгласно изричното записване в заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречива съдебна практика по въпроса за солидарността на длъжниците – собственици на имоти в етажна собственост, по отношение на [фирма]. Прилага решение от 10.08.2012г. по гр.д. № 336/2011г. на Ловешкия районен съд /на което липсва отбелязване за влизане в сила/ и решение от 31.01.2012г. по в.гр.д. № 578/2011г. на Ловешкия окръжен съд.
ВКС намира, че не е налице твърдяното противоречие в съдебната практика. Решението на Ловешкия окръжен съд е постановено по спор между етажни собственици при действието на чл. 48, ал. 7 З. в редакцията по ДВ бр. 6 от 23.01.2009г., /действала до изменението й по ДВ бр. 57/2011г./ съгласно която отговорността на собствениците в етажната собственост за извършен необходим ремонт на общите части на сградата е солидарна. Освен, че посочената разпоредба в тази й редакция е действала в период извън този по заповедта за изпълнение срещу частния жалбоподател, тя е и неотносима към настоящия случай. Както бе посочено по-горе задължението на частния жалбоподател е към външно на етажната собственост дружество за изразходвана топлинна енергия, а не по повод отношения между етажните собственици за извършен необходим ремонт на общи части на сградата.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на определението на Софийски градски съд.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Софийски градски съд, ТО, VІ-8 с-в, № 21186 от 28.01.2013г. по в.ч.гр.д. № 14749/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар