Определение №815 от 41257 по ч.пр. дело №729/729 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 815

С. 14.12.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 4 декември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 729/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Волен Н. С. от [населено място], срещу разпореждането на Бургаския апелативен съд, № 149 от 05.06.2011г. по в.гр.д. № 288/2011г., с което е върната касационната жалба на Волен Н. С. против решение № 6 от 16.02.2012г., постановено от БАС по в.гр.д. № 288/2011г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 279 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
В. съд е върнал подадена от Волен Н. С. касационна жалба по съображения, че не е отстранена в срок нередовността й. С разпореждане от 20.04.2012г. на жалбоподателя е указано в едноседмичен срок да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК с препис за противната страна, и платежно нареждане за внесена държавна такса от 30 лв. След редовното съобщаване на указанията на пълномощника на частния жалбоподател – адв. П. П., нередовността не е отстранена.
Частният жалбоподател моли разпореждането да се отмени. Излага доводи, че неправилно съдията се е произнесъл относно редовността на касационната жалба еднолично, вместо с постановен от тричленен състав на съда акт.
Разпореждането е правилно.
Съдът се произнася с разпореждане по процедурни въпроси, които законът допуска да се решават от едноличен орган /председателят на състава, докладчикът по делото/. Съгласно чл. 286, ал. 2 ГПК съдът се произнася с разпореждане когато връща касационната жалба. Съдът се произнася с разпореждане и когато постановява да се остави без движение исковата молба и тя да се върне, ако не бъде поправена /чл. 129 ГПК/, връчването на книжата по делото също се извършва с разпореждане на съдията. Като се е произнесъл с разпореждане относно редовността на касационната жалба въззивният съд не е постановил недопустим съдебен акт.
По изложените съображения разпореждането на Бургаския апелативен съд следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Бургаския апелативен съд, № 149 от 05.06.2011г. по в.гр.д. № 288/2011г., с което е върната касационната жалба на Волен Н. С. против решение № 6 от 16.02.2012г., постановено от БАС по в.гр.д. № 288/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар