Определение №816 от 41257 по ч.пр. дело №732/732 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 816

С. 14.12.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 4 декември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 732/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ж. Д. Д. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІV гр. отд., № 388 от 24.09.2012г. по гр.д. № 1001/2012г., с което е върната подадената от Ж. Д. Д. касационна жалба против въззивно решение № 807/17.05.2012г. по в.гр.д. № 491/2012г. на Пловдивския окръжен съд.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховния касационен съд е върнал подадената от Ж. Д. Д. касационна жалба против посоченото по-горе въззивно решение на Пловдивския окръжен съд на основание чл. 280, ал. 2 ГПК предвид цената на иска – под 5000 лв.
Частният жалбоподател моли определението да се отмени, тъй като искът е предявен като частичен за 1000 лв. от общата сума 344 450,44 евро.
Определението е правилно.
Производството пред ВКС е висящо от 04.09.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. При частично предявения иск цената на иска се определя въз основа на заявената като предмет на делото претенция, за която се формира сила на присъдено нещо – ТР № 1/17.07.2001г.ОСГК на ВКС, т. 1.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІV гр. отд., № 388 от 24.09.2012г. по гр.д. № 1001/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар