Определение №818 от 41956 по ч.пр. дело №6253/6253 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 818

С. 13.11.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 6253/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по частна касационна жалба на А. К. А. от [населено място], срещу въззивното определение на Софийски градски съд, ТО, VІ-7 с-в, № 24519/17.12.2013г. по в.ч.гр.д. № 16879/2013г., с което е оставена без уважение частната жалба на А. А. срещу разпореждането на Софийски районен съд, 30 с-в, от 30.01.2013г. по гр.д. № 48220/2012г., с което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК като е разпоредено длъжникът А. К. М. да заплати на кредитора [фирма] суми по договор за кредит, допуснато е незабавно изпълнение на заповедта за изпълнение и е разпоредено да се издаде изп. лист.
Ответникът по жалбата [фирма] в подадения писмен отговор изразява становище за неоснователност на частната жалба.
ВКС намира частната жалба за процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно т. 8 на ТР № 4/2013г. ОСГТК на ВКС, не подлежат на касационно обжалване въззивните определения, постановени в заповедното производство.
Предвид изложеното частната касационна жалба на А. К. А. следва да се върне като процесуално недопустима.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА частната касационна жалба, подадена от А. К. А. от [населено място], срещу въззивното определение на Софийски градски съд, ТО, VІ-7 с-в, № 24519/17.12.2013г. по в.ч.гр.д. № 16879/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар